MAO: Koulukuljetuskilpailutuksessa kalustovaatimusten epäselvyys johti uuden tarjouskilpailun järjestämiseen

Hankintayksikkö oli ilmoittanut EU-hankintailmoituksella ja lisätietoilmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta koulukuljetusten ostoliikenteen palveluhankinnasta lukuvuosille 2015–2016 ja 2016–2017. Valittaja esitti, että tarjouspyyntö oli ollut epäselvä. Tarjouspyynnössä ei ollut ilmoitettu kohteiden kilometrejä, mikä oli mahdollistanut keinottelun hinnoilla.

Markkinaoikeus katsoi, ettei tarjouspyyntö ollut omiaan tuottamaan keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Lisäksi muutoksenhaun kohteena olevassa hankintamenettelyssä kaluston ja palvelun laatuvaatimusten osalta oli jäänyt epäselväksi, annetaanko kaluston iän osalta pisteitä jokaisen ajoneuvon osalta erikseen vai ajoneuvojen yhteenlasketun keski-iän perusteella.

Samoin oli jäänyt epäselväksi, miten laatuvaatimuksia oli ollut tarkoitus arvioida tarjousvertailussa. Kaluston ja palvelun laatuvaatimusten yksilöimättömyys oli ollut omiaan antamaan hankintayksikölle lähes rajoittamattoman valinnanvapauden tarjousten vertailussa. Tarjouspyyntö ei ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua hankintamenettelyssä. Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö oli menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.