MAO:67/15: Eläinveren hankinta

Eläinveren hankintaa koskevassa tapauksessa MAO:67/15 valittaja katsoi, että tarjousvertailu oli suoritettu virheellisesti, sillä sen olisi tullut saada vertailuperusteen ”eduksi katsottavat ominaisuudet” alakohtien ”kasvunestotekijöiden testaus tehdään jokaisesta tuote-erästä” ja ”hemoglobiini ja hematokriittimääritykset tehdään jokaisesta tuote- erästä” osalta kummastakin kuusi pistettä kolmen pisteen sijaan. Markkinaoikeuden mukaan hankintayksikkö oli menetellyt siltä osin virheellisesti kun se antoi valittajan tarjoukselle vertailuperusteen osalta 3 pistettä, kun tarjouspyynnössä ilmoitettiin annettaviksi pisteiksi joko 0 tai 6.

Tarjousten vertailutaulukosta ilmeni, että voittaneen tarjoajan tarjous on saanut yhteensä 95,9 pistettä ja valittajan tarjous 91 pistettä. Voittaneen tarjoajan ja valittajan tarjouksen välinen piste ero huomioon ottaen hankintayksikön virheellä ei kuitenkaan ole ollut merkitystä tarjousvertailun lopputuloksen kannalta riippumatta siitä, olisiko valittajan tullut virheettömässä menettelyssä saada kyseisestä kohdasta 0 vai 6 pistettä nyt annetun 3 pisteen asemesta. Hankintamenettelyssä ei näin ollen ollut tapahtunut hankintapäätöksen lopputulokseen vaikuttavaa virhettä.

Markkinaoikeus katsoi siis kummassakin tapauksessa, että hankintayksikkö ei ollut suorittanut tarjousten vertailua sinällään virheettömästi, mutta koska pisteytyksen korjauksella ei ole ollut tarjousten vertailun lopputuloksen kannalta merkitystä, ei tapauksissa ollut perusteita todeta hankintamenettelyn johtaneen virheellisen lopputulokseen. Markkinaoikeus hylkäsi valitukset