MAO:62/15

Inkontinenssituotteiden hankintaa koskevassa asiassa oli arvioitavana, onko tarjouspyyntö ollut epäselvä vertailuperusteiden osalta. Vertailuperusteen ”hoitoprosessiin kohdistuvat innovaatiot” -osalta osa tarjoajista on esittänyt toimintatapoja, jotka ovat jo olleet käytössä hankintayksikössä. Näiden toimintatapojen ei ole siten katsottu tuovan lisäarvoa olemassa olevaan toimintaan, ja tällä perusteella niistä ei ole annettu pisteitä.

Pisteytyksessä on siis tosiasiassa edellytetty, että tarjoajat ovat tienneet hankintayksikön olemassa olevista käytännöistä. Koska tarjouspyynnössä ei edes yleisellä tasolla kuvattu millaisia toimintatapoja on jo käytössä, tarjouspyyntö on ollut niin epäselvä, ettei se ole ollut omiaan turvaamaan tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua eikä tuottamaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Vertailuperusteen ”tilaus- ja toimitusprosessi” osalta on ainoastaan ilmoitettu tarkasteltavan sähköisen järjestelmän käytettävyyttä tarkoittaen tilauksen tekemistä ja tilaajan käytössä olevan järjestelmän tuottamaa informaatiota. Vertailuperuste on ollut niin yksilöimätön, ettei tarjoajilla ole ollut mahdollisuutta arvioida, mihin konkreettisiin seikkoihin vertailussa kiinnitetään huomiota.