MAO:485/15 - tarjouksen osien nollahinnoittelu aiheutti tarjouksen hylkäämisen

Tapauksessa oli kyse muuttopalveluiden puitejärjestelyn kilpailutuksesta.

Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että tarjoajat tarjoavat muuttopalveluita myös viikonloppuisin. Osatarjoukset eivät olleet tarjouspyynnön mukaan sallittuja. Hankintayksikkö ei ollut tarjouspyynnössään edellyttänyt palvelujen tarjoamista tietyllä vähimmäishinnalla.  Tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusmallissa ei oltu sanktioitu palveluiden toimittamatta jättämistä.

Valittaja oli väittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous oli tarjouspyynnön vastainen kielletty osatarjous, joka olisi tullut hylätä.

Voittajaksi valittu tarjoaja oli tarjonnut lauantaille vain osaa tarjouspyynnön mukaisista palveluista ja oli ilmoittanut sunnuntaille palveluiden hinnaksi nolla euroa.

Markkinaoikeus katsoi valittajan tavoin, että tarjous olisi pitänyt hylätä. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksiköllä ei sinänsä ole velvollisuutta hylätä nollahintaista tarjousta, mutta hinnoitteluun on oikeus puuttua. Tässä tapauksessa tarjouksen hylkäämisvelvollisuus perustui tarjouspyynnön tarkasteluun kokonaisuutena. Kun tarjouspyynnössä ei ollut mitenkään sanktioitu sitä mahdollisuutta, että tarjoaja ei tuottaisi tarjouksessa tarjoamiaan palveluita,  tarjoaja on todellisuudessa antanut tarjouspyynnössä kielletyn osatarjouksen.

Markkinaoikeus velvoitti hankintayksikön kumoamaan tekemänsä hankintapäätöksen ja kielsi sen täytäntöönpanon 150.000 euron uhkasakon nojalla sekä velvoitti hankintayksikön suorittamaan tarjousten vertailun uudestaan.

http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/hankintaasiat/hankintaasiat/1437564996345.html

* Tapaus ei ole vielä lainvoimainen.