MAO:447/15: Hankintayksikön olisi tullut enemmälti selvittää esitetyn referenssin kestoon liittynyttä ristiriitaa

Kaksikielinen kunta oli ilmoittanut avoimella menettelyllä toteutettavasta ympärivuorokautisten vastuulääkäri- ja etälääkäripalvelujen hankinnasta. Tarjouskilpailussa jätettiin kaksi tarjousta ja voittajaksi valittiin A Ab:n tarjous. B Oy vaati markkinaoikeudessa hankintapäätöksen kumoamista. Valittajan mukaan tarjouspyyntö oli laadittu tarkoitushakuisesti sellaiseksi, että kokemuksesta saatavat pisteet johtivat automaattisesti aiemman palveluntuottajan valintaan.  Valittajan mukaan hankintayksikkö oli muun ohella painottanut yhtä laatupisteytettävää kohtaa, josta ainoastaan yksi palveluntuottaja Suomessa, eli aikaisempi palveluntuottaja A Ab, oli ylipäätään voinut saada pisteitä.

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Hinnasta oli mahdollista saada 50 ja laadusta 50 pistettä. Referenssipisteitä oli mahdollista saada vastaavanlaisen palvelun tuottamisesta kaksikielisessä kunnassa. Kysymys oli muun ohella siitä, oliko hankintayksikkö menetellyt suhteellisuusperiaatteen mukaisesti, kun se oli vertailuperusteessa 3 painottanut nimenomaan kaksikielisessä kunnassa tuotettuja palveluita, kun valittajalla oli kokemusta palvelun tuottamisesta useassa suomenkielisessä kunnassa.

Valittaja oli saanut vertailuperusteen 3 osalta 0 pistettä kolmesta esittämästään referenssistä. Kaksi referensseistä ei ollut sisältänyt vaadittua etälääkäripalvelua. Hankintayksikkö oli hylännyt kolmannen referenssin, koska siinä toiminta olisi alkanut vasta 1.1.2014, eli palvelun kesto olisi ollut alle vuoden. Valittajan mukaan ainoastaan uusi sopimuskausi oli alkanut tuolloin. Itse palvelun tuottaminen oli valittajan mukaan alkanut jo aikaisemmin, vuonna 2010.

Markkinaoikeus katsoi, että kunnassa, jossa enemmistö asukkaista oli ruotsinkielisiä, hankintayksikkö oli voinut harkintavaltansa rajoissa antaa lisäpisteitä palvelun tuottamisesta nimenomaan kaksikielisessä kunnassa. Markkinaoikeus totesi myös, että kaksi referenssiä on voitu hylätä sillä perusteella, että niihin ei ollut sisältynyt etälääkäripalvelua, sillä pisteytys oli perustettu vertailuperusteessa 3 ilmoitettuihin seikkoihin.

Valittaja oli tarjouksensa liitteessä ilmoittanut kolmannen referenssinsä toiminnan alkaneen helmikuussa 2010. Hankintayksikkö oli tiedustellut referenssistä referenssikohteen yhteyshenkilöltä ja saanut hankinnasta selvityksen sekä hankintapäätöksen, jossa valittaja oli valittu sopimustoimittajaksi 1.1.2014 lukien. Markkinaoikeus totesi, että valittaja oli ilmoittanut palvelun tuottamisen alkaneen vuonna 2010. Hankintayksikön selvityksen perusteella ei ollut käynyt ilmi tätä seikkaa. Ottaen huomioon valittajan tarjouksen ja hankintayksikön hankkiman lisäselvityksen välisen ristiriitaisuuden, hankintayksikkö ei olisi asiaa enempää selvittämättä saanut katsoa, että palvelu on kestänyt alle vuoden. Koska hankintayksikkö ei ollut selvittänyt asiaa enemmän, se oli menetellyt tarjousvertailun suorittamisessa vertailuperusteen 3 osalta hankintasäännösten vastaisesti. Markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen. Hankintayksikkö velvoitettiin korvaamaan B Oy:n oikeudenkäyntikulut.