MAO:16/15: Hankintapäätöksen perusteleminen

Hankinnassa oli kyse neljään osa-alueeseen jaetusta ikääntyneiden tehostettua palveluasumista koskevasta puitejärjestelystä. Valittajan mukaan sen tarjouksen olisi tullut saada laadun osalta täydet pisteet, koska valittaja oli antanut jokaisen laatuvertailuperusteen osalta kirjallisen vakuutuksen siitä, että tarjouspyynnössä vaaditut kriteerit tullaan täyttämään

Hankintayksikkö oli puolestaan esittänyt, että jokainen tarjoaja oli tarjouksessaan vakuuttanut sitä, että niiden osalta kaikki laatukriteerit täyttyvät, vaikka käytännössä henkilöstön osaamisessa, koulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa oli ollut huomattavia eroja eri yksiköiden välillä, ja siksi myös pisteytykset olivat vaihdelleet. Näin ollen pelkkä vakuutus osaamisen hankkimisen suhteen ei ollut riittävä peruste antaa pisteitä tilanteessa, jossa muut toimijat olivat saaneet toimittamiensa dokumenttien perusteella 0-3 laatupistettä samasta kohdasta vakuuttaen samaa asiaa. Hankintapäätöksen liitteenä olleesta vertailutaulukosta ja yhteenvedoista oli käynyt ilmi kunkin tarjoajan tarjouksen vertailuhinta sekä tarjouksille annetut pistemäärät jokaisen vertailuperusteen osalta samoin kuin tarjouksille annetut kokonaispistemäärät.

Markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikkö oli menetellyt hankintalain vastaisesti, kun se ei ollut toteuttanut tarjousten vertailua siten, että hankintapäätöksestä tai tarjousvertailusta olisi ilmennyt, miten tarjouksia oli laatua koskevien vertailuperusteiden osalta arvioitu suhteessa toisiinsa, ja mihin seikkoihin tarjouksille annetut pisteet olivat perustuneet. Hankintayksikkö velvoitettiin suorittamaan tarjousten vertailu uudestaan.