MAO: Vertailuperusteiden epäselvyys johtaa uuden tarjouskilpailun järjestämiseen

Vertailuperusteiden asettamiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Vertailuperusteiden on oltava selkeitä ja ennalta ilmoitettuja sekä niiden on liityttävä hankinnan kohteeseen. Epäselvät vertailuperusteet johtavat uuden tarjouskilpailun järjestämiseen.

Markkinaoikeuden ratkaisussa 638/14 Hankintayksikkö oli asettanut tarjousten vertailuperusteiksi teknisen tuen ja asennuskoulutuksen sekä innovatiiviset ratkaisut. Vertailuperusteet olivat epäselviä ja yksilöimättömiä ja tarjouspyynnön perusteella oli jäänyt epäselväksi, mitä seikkoja vertailuperusteilla on arvioitu ja mihin tullaan kiinnittämään huomiota. Tarjousten vertailussa oli myös nostettu esiin seikkoja, joita ei ollut mainittu tarjouspyynnössä.

Markkinaoikeuden ratkaisussa 649-650/14 Hankintayksikkö oli käyttänyt tarjousten vertailuperusteena sijaisjärjestelyjä ja laadunhallintajärjestelmää sekä henkilöstön koulutusta. Tarjoajien soveltuvuudelle oli asetettu vähimmäiskoulutusvaatimus ja vähimmäisvaatimuksen ylittävää koulutusta käytettiin myös vertailuperusteena. Tarjouspyynnössä ei ollut myöskään yksilöity mitä seikkoja sijaisjärjestelyjen ja laadunhallintajärjestelmän osalta on ollut tarkoitus käyttää vertailuperusteena.

Markkinaoikeus totesi, että vertailuperusteet ovat olleet niin epätäsmällisiä, ettei tarjoajat ole voineet ennakoida minkälaisia selvityksiä heidän olisi tullut tarjouksissaan esittää. Markkinaoikeus totesi vielä, että vertailuperusteet ovat olleet tarjoajien soveltuvuutta koskevia vaatimuksia, eikä näitä olisi voinut käyttää vertailuperusteena.

Kummassakin tapauksessa markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen ja velvoitti hankintayksikön järjesteämään uuden tarjouskilpailun, mikäli se edelleen aikoo toteuttaa hankinnan.