MAO: Tarjoajalla ei tarvinnut olla viranomaislupaa vielä tarjouksen jättämisen hetkellä

Markkinaoikeuden ratkaisussa MAO:631/14 oli kyse yksityistien peruskorjausurakan hankinnasta. Valittajan mukaan hankintayksikkö oli menetellyt hankintalain vastaisesti, kun se ei ollut sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta ulos tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Valittajan mukaan voittaneella tarjoajalla ei ollut vielä maa-aineksenottolupaa tarjoamaansa maa-ainekseen. Voittanut tarjoaja oli nimenomaisesti todennut, että ko. soranottoalueella ei ollut vielä voimassaolevaa lupaa maa-aineksen ottamiseen, mutta sitä koskeva hakemus oli vireillä.

MAO totesi ratkaisussaan, että oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, ettei tarjoajalta voida edellyttää, että sillä täytyisi jo tarjouksentekohetkellä olla käytettävissään esimerkiksi tarpeelliset luvat tai resurssit. Riittävää on, että tarjoaja on osoittanut hankintayksikölle luotettavalla todennäköisyydellä, että sillä sopimuksen täyttämisen alkaessa on siihen edellytykset. MAO totesi edelleen, ettei tarjouspyynnössä ollut edellytetty, että tarjoajalla tulee olla lupa maa-ainesten ottamiseen jo tarjouksen antamisen hetkellä. Tarjouksen tekemisellä tarjoaja oli sitoutunut hankinnan toteuttamiseen ja siten myös siihen, että sillä on hankinnan edellyttämä maa-aines ja sitä varten mahdollinen viranomaislupa. Hankintayksikkö ei ollut siten menetellyt hankintalain vastaisesti.