MAO: Ruokailu- ja kahvilahankinnassa muuan muassa ”viihtyvyys” ja ”kutsuu viihtymään” olivat liian yksilöimättömiä määreitä osana kokonaistaloudellisuuden vertailuperusteita.

Tapauksessa oli kyse EU-kynnysarvot ylittävästä palveluhankinnasta avoimella menettelyllä, jossa tarjouksen valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Markkinaoikeuteen valittaneen mukaan tarjousvertailua ei ollut toteutettu hankintalain mukaisesti laadunvertailun osioissa ”Investoinnit”, ”Konseptisuunnitelma kahvilatoiminta”, ”Konseptisuunnitelma Ravintolatoiminta” sekä ”Tarjottavien palveluiden toimintasuunnitelma”. Tarjousten pisteytys oli näissä osioissa valittajan näkemyksen mukaan useissa kohdissa perustunut tarjouspyynnöstä ilmenemättömiin seikkoihin ja näiltä osin hankinnassa ei toimittu hankintalain mukaisesti.

Tarjouspyynnön ”Investoinnit” osuudessa tarjoajan oli tarjouspyynnön ohjeistuksen mukaan tullut ilmoittaa investointimäärät ensimmäiseltä sopimusvuodelta ja investointimäärä kokonaisuudessaan. Kohdassa ”Konseptisuunnittelu kahvilatoiminta” erääksi arvioinnin osa-alueeksi oli ilmoitettu sisustus, jossa hankintayksikön ilmoituksen mukaan arvostettiin monipuolista ja konseptia tukevaa panostamista osa-alueisiin irtokalusteet, visuaaliset sisustuselementit, kyltit ja standit. Edel­leen tarjouspyynnössä mainittiin huomioitavina asioina opis­ke­li­joi­den viih­ty­vyyt­tä li­sää­vät ele­men­tit se­kä si­sus­tus­va­lot se­kä si­sus­tus, jo­ka ede­saut­taa ti­lo­jen mo­ni­puo­lis­ta, mo­ni­muo­tois­ta käyt­töä ja kut­suu viih­ty­mään. Myös ”Konseptisuunnitelma ravintoloille” – osiossa arvioitiin sisustusta. Tarjouspyynnössä ravintoloiden sisustuksen osalta arvostettiin paljolti samoja seikkoja kuin mitä kahviloiden sisustuksen osalta. Osana tarjottavien palveluiden toimintasuunnitelmaa taas tarjouspyynnön mukaan arvostettiin sidosryhmien mahdollisimman laajaa huomioimista.

Asiaa arvioidessaan markkinaoikeus totesi, että han­kin­ta­me­net­te­lyn avoi­muus edel­lyt­tää ver­tai­lu­pe­rus­teiden ilmoittamista tar­jous­pyyn­nös­sä riit­tä­vän täs­mäl­li­ses­ti ja niiden asettamista si­ten, et­tei­vät ne an­na han­kin­tayk­si­köl­le ra­joit­ta­ma­ton­ta va­lin­nan­va­paut­ta tar­jous­ver­tai­lun to­teut­ta­mi­ses­sa. Hankinnasta tehdyn tarjouspyynnön mukaan hankintayksikkö oli halunnut tarjoajien esittävän omia visioitaan ja näkemyksiään kahvila- ja ravintolapalveluiden yleisistä konsepteista ja visuaalisesta ilmeestä. Näiden tarjoajien esittämien konseptien arviointi kuitenkin pohjautui osittain yksilöimättömin ja abstrakteihin kriteereihin, kuten viihtyvyys ja ”kutsuu viihtymään”. Hankintaoikaisupäätöksen mukaisesti vertailussa huomiota oli pisteytyksessä kiinnitetty mm. lautapelien ja tekstiilien puutteeseen ja pöytien muotoon kalusteiden muokattavuutta ajatellen.

Markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikkö ei tarjouspyynnössään ollut konsepti- ja toimintasuunnitelmia koskevilta osin riittävästi yksilöinyt niitä seikkoja, joiden nojalla tarjousten arviointi ja pisteytys osana laatuarviointia näiltä osin tultaisiin toteuttamaan. Tämä yksilöimättömyys oli johtanut siihen, että tarjousten vertailussa oli tullut huomioiduksi seikkoja, joiden merkitystä tarjoajat eivät olleet voineet tietää tai ennakoida tarjouksia laatiessaan. Vertailuperusteiden yksilöimättömyys oli ollut omiaan antamaan hankintayksikölle lähes rajoittamattoman valinnanvapauden tarjousten vertailussa. Tämän vuoksi tarjouspyyntö ei ollut ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousten vertailussa. Hankintayksikkö oli täten hankinnassa menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Tapaus: MAO:361/16