MAO: Hankintayksiköllä velvollisuus sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastainen tarjous

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus sekä yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet edellyttävät tarjousten olevan tarjouspyynnön mukaisia. Tarjoajan tulee osoittaa tarjouksensa olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Markkinaoikeuden ratkaisu 681/14 koski lääkkeiden hankintaa. Valittajan mukaan hankintayksikkö ei olisi saanut sulkea sen tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Tarjouspyynnössä oli todettu, että tarjoushintojen tuli sisältää kaikki tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisista ehdoista aiheutuvat kustannukset. Kohdassa ”annosjakelumuutokset” ilmoitettiin, että kiireelliset muutokset, kuten esimerkiksi kesken annosjakelujakson aloitettavat lääkelisäykset, toimitetaan toimintayksikköön erillisissä lääkepakkauksissa ilman eri korvausta.

Valittaja oli tarjouksessaan sitoutunut kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Tarjouksen liitteenä toimittamassa yleisesittelyssä oli todettu: ”Jos asiakkaan lääkitykseen tulee muutoksia, apteekki korjaa pussit korjausmaksua vastaan niin kauan kuin ne ovat apteekissa. Sen jälkeen muutoksen tekeminen on KSH:n hoitajien vastuulla.” Korjausmaksu oli näin ollen ollut ristiriidassa siihen, että valittaja on tarjouksessaan sitoutunut kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Markkinaoikeuden mukaan korjausmaksun poistaminen olisi johtanut tosiasiallisesti siihen, että valittajan tarjouspyynnön vastaisesta tarjouksesta olisi tehty tarjouspyynnön mukainen. Hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Markkinaoikeuden ratkaisussa 794/14 hankinnan kohteena oli massaspektrometri. Valittajan mukaan voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, sillä tarjouksessa ei ole ilmoitettu, että voittaneen tarjoajan tarjoama laite olisi ollut varustettu CE-merkinnällä. Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu, että tarjouksessa tulee esittää tiedot tarjottaville laitteille mahdollisesti annetuista CE-merkinnöistä. Voittaneen tarjoajan tarjoamalla laitteistolla tai siihen liittyneellä laiteohjelmistoversiolla ei tarjouksessa ole ilmoitettu olevan CE-merkintää.

Markkinaoikeuden mukaan tarjouspyynnössä ei ole vaadittu tarjoajia ehdottomasti toimittamaan selvitystä siitä, onko tarjotulla laitteella CE-merkintää. Selvitysten toimittaminen on jäänyt tarjoajien osalta vapaaehtoiseksi lisätiedoksi tai hankintayksikön itselleen varaaman lisäselvitysoikeuden varaan. Kun voittanut tarjoaja on toimittanut tarjouksensa liitteenä selvityksen sen tuotteen osille annetusta CE-merkinnästä, on se ollut tarjouspyynnön vaatimukset huomioon ottaen riittävää. Hankintayksikkö on voinut oman ammattitaitonsa puitteissa arvioida, ettei voittaneen tarjoajan tuotteen lainmukaisuudesta ole tarvinnut tarkempaa selvitystä ja että tuotetta on tältä osin ollut lain mukaan mahdollista käyttää hankintayksikön aikomaan käyttötarkoitukseen. Hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti katsoessaan tarjouksen olevan tarjouspyynnön mukainen.