MAO: 815/14: Hankinnan kohteen määrittely, puitejärjestely

Tarjouspyynnöllä pyydettiin tarjouksia terveydenhuollon hoitotarvikkeiden yhteishankinnasta.

Valittajat esittivät muun ohella, että hankinnan kokonaisarvo oli tarjouspyynnössä jätetty hankintasäännösten vastaisesti avoimeksi. Tarjouspyynnön mukaan oli mahdollista, että puitesopimukseen saattoi ilmoitettujen asiakkaiden lisäksi liittyä myös muita toisen hankintayksikön asiakkaita, joiden piiri oli huomattavan laaja. Näin ollen hankintayksikkö ei ollut antanut riittäviä tietoja järjestelyssä mukana olevista hankintayksiköistä ja niiden sopimusaikana todennäköisesti tekemistä hankinnoista hankinnasta ilmoitettaessa. Tarjouspyynnössä ei olisi näin ollen annettu tarjoajille riittäviä tietoja tarjousten laatimiseksi tarvittavien seikkojen arvioimiseksi. Tarjouspyynnön mukaan etukäteen sitoutuneiden asiakkaiden arvioitu terveydenhuollon hoitotarvikkeiden hankinnan arvo oli noin 4 miljoonaa euroa vuodessa.

Markkinaoikeus totesi, että vaikka yhteishankintana toteutettavaan puitejärjestelyyn liittyvien hankintayksiköiden määrällä ja niihin liittyvillä muilla tiedoilla voi olla merkitystä tarjoajalle tämän laatiessa tarjoustaan, ei hankintayksikön voimassa olevan lainsäädännön perusteella ole käsillä olevassa tilanteessa katsottu menetelleen hankintalain vastaisesti tarjouspyyntöä laatiessaan. Markkinaoikeus katsoi riittäväksi sen, että tarjouspyynnössä oli nimetty hankintaan jo sitoutuneet hankintayksiköt ja ilmoitettu niiden arvioidut vuosiostot. Kaikki tarjoajat olivat täten antaneet tarjouksensa samojen tarjouspyynnössä annettujen tietojen perusteella eikä hankintamenettely tällä perusteella ollut muodostunut epätasapuoliseksi tai syrjiväksi.