MAO: 769/15: laatukriteerin osa-alueiden pisteytys perusteltava hankintapäätöksessä riittävällä yksityiskohtaisuudella

Tapaus koski talvikunnossapitosopimuksen kilpailutusta ja markkinaoikeuteen valittanut taho katsoi, ettei tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitettuja kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteita oltu sovellettu käytäntöön hankintalain edellyttämällä tavalla. Valittanut taho vetosi siihen, että hankintayksikkö ei ollut tarjouksia pisteyttäessään huomioinut palvelun laatuseikkoja siten, kuin tarjouspyyntöasiakirjoissa oli esitetty. Valittaja ja tarjouskilpailun voittaja olivat saaneet tarjousvertailussa laadun osalta tismalleen samat pisteet, vaikka valittajan mukaan tarjouskilpailun voittaneen tahon aiemman auraustyön laatu oli ollut osittain puutteellista ja tämän seikan olisi myös tullut näkyä tarjousten laatupisteytyksessä. Valittaja vetosi lisäksi siihen, että sillä oli käytössään parempaa ja uudempaa aurauskalustoa kuin tarjouskilpailun voittaneella taholla.

Asiaa ratkaistessaan markkinaoikeus kiinnitti huomionsa yleisemmällä tasolla hankintapäätöksen perusteluvelvollisuuteen. Markkinaoikeudessa tarkasteltiin laatukriteerin sisäistä pisteytysjärjestelmää ja sitä, kuinka hyvin tämän pisteytysjärjestelmän käytäntöön soveltaminen oli perusteltu hankintapäätöksessä. Markkinaoikeuden ratkaisun perusteluissa todettiin, että sinällään hankintalain vastaista ei ole, että hankintayksikkö päätyy antamaan kahdelle tarjoajalle tismalleen samat laatupisteet tarjousvertailussa hankintapäätöstä tehdessään. Käsillä olevassa tapauksessa hankintayksikkö ei ollut kuitenkaan perustellut tätä vertailuperusteiden soveltamista riittävällä yksityiskohtaisuudella, sillä se oli ilmoittanut kunkin laatukriteerin osa-alueen osalta vain tarjoajan osa-alueesta saamat pisteet ja laadusta saadun kokonaispistemäärän. Hankintayksikkö oli näin toimiessaan rikkonut hankintalain 73 § perusteluvelvollisuutta. Hankintayksikköä kiellettiin panemasta hankintapäätöstä täytäntöön ja sitä kehotettiin uuteen tarjousvertailuun, mikäli se oli edelleen kiinnostunut toteuttamaan talvikunnossapidon kyseessä olevan tarjouskilpailun perusteella.