MAO 683/15

Hankintayksikkö oli ilmoittanut kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta vaikeavammaisten avoterapiapalveluiden lisähankinnasta sopimuskaudelle 2015–2018. Markkinaoikeuteen valittaneen tarjous oli tullut suljetuksi pois tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Hankintayksikkö perusteli poissulkemista sillä, että valittajan toimittama selvitys oli ollut puutteellinen eikä hankintayksikkö ollut voinut varmistua, että hankinnan ehdot olisivat täyttyneet määräaikaan mennessä.

Valittaja pystyi näyttämään toteen, että sillä on riidan aiheena ollut palveluiden tuottamiseen tarkoitetut tilat ja vuokrasopimus ilman rajoitteita ennen määräajan umpeutumista. Hankintayksikkö ei ollut pyytänyt valittajalta lisätietoa tiloista vaan oli automaattisesti sulkenut sen tarjouskilpailusta ulos. Hankintayksikkö perusteli päätöstään sillä, että valittajan vuokrasopimus olisi astunut voimaan vasta 1.2.2015 ja hankintayksikkö oli ilmoittanut, että 7.1.2015 mennessä pitää olla kaikki palvelun toteuttamisen edellytykset täytettynä.

Markkinaoikeus tulkitsi, että valittaja on tarjoukseensa liittämällä selvityksellä osoittanut, että sillä olisi ollut käytössään 1.2.2015 palvelun toteuttamiseen tarvitut edellytykset täytettynä ja sen olisi pitänyt olla hankintayksikölle riittävä. Täten hankintayksikkö oli menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Koska hankintayksikkö ei ollut pannut hankintaa täytäntöön, kumosi MAO hankintapäätökset ja kielsi niiden täytäntöönpanon.  Hankintayksikkö lisäksi velvoitettiin korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut.