MAO: 552/15: Hankintayksiköllä ei ollut syytä epäillä tarjoajan antamia tietoja

 

MAO 552/ 15 – Valittaja: voittaneen tarjoajan hinnat eivät olleet realistisia, eikä tarjoajalla ollut kompetenssia tarjota osaa tarjouskilpailuun sisältyneistä tuotteista. MAO: Hinnat eivät olleet poikkeuksellisen alhaiset, eikä hankintayksiköllä ollut perusteltua syytä epäillä tarjoajan ilmoittamia tietoja. Hankintayksikön menettely ei siten ollut julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaista.

 

Markkinaoikeuden ratkaisussa oli kyse kolmen eri kaupungin ja neljän eri kunnan kirjastoaineiston hankinnasta ajalle 1.1.2015–31.12.2017 ja optiokaudelle 1.1.2018 – 31.12.2019. Hankinnan arvonlisäveroton arvo oli n. 4.000.000 euroa.

Hankintayksikköä edustanut toimitusjohtaja oli tekemällään hankintapäätöksellä valinnut tarjouspyynnön ensimmäisessä osassa yritys A:n tarjouksen, sekä tarjouspyynnön kolmannessa osassa sulkenut yritys B:n tarjouksen tarjouskilpailuista, ja valinnut yritys A:n.

Valittajana toiminut yritys B vaati, että markkinaoikeus kumoaa tarjouspyynnön ensimmäisestä osasta tehdyn hankintapäätöksen, ja että markkinaoikeus kumoaa tarjouspyynnön kolmannesta osasta tehdyn hankintapäätöksen, jolla yritys B suljettiin tarjouskilpailusta.

Valittaja perusteli yritys A:n tarjouksen ensimmäisen osan olleen hankintasäännösten vastainen, koska A:n ilmoittamat hinnat eivät ole voineet olla vaatimuksen mukaisia. Valittajan mukaan A:n olisi pitänyt tarjota arviolta 70–80 prosentin suuruisia alennuksia yltääkseen tarjouksessa ilmoittamiinsa hintoihin.

Kolmannesta tarjousosiosta, mistä valittajana toiminut yritys B suljettiin, ei valittajan mukaan ollut mahdollista tehdä tarjouspyynnön edellytykset täyttävää tarjousta. Perusteluna B:n mukaan kyse oli tuotteista, joita voivat tarjota ainoastaan niiden jakeluun oikeutetut tuottajat/jakelijat. Lisäksi valittaja vaati tarjouksen kolmannen osion voittaneen yrityksen tarjouksen sulkemista tarjouskilpailusta, koska yritys oli tarjonnut kirjastoille tuotteita, joiden myyntiin sillä ei ole ollut lupaa.

Markkinaoikeus katsoi, että tarjouksen voittanut yritys A oli ilmoittanut sitoutuvansa tarjouspyynnön vaatimuksiin, ja että tarjotut hinnat sisälsivät oikeuden lainata kirjastoaineistoa kirjastojen asiakkaille yksityiskäyttöön. Markkinaoikeus totesi, että asiassa ei ole ilmennyt, että hankintayksiköllä olisi hankintapäätöstä tehtäessä ollut syytä epäillä yritys A:n tarjouksessaan esittämien tietojen oikeellisuutta. Täten markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti arvioidessaan yritys A:n voittanutta tarjousta.

 
Tarjouspyynnön kolmatta osiota koskien markkinaoikeus totesi, että tarjouspyynnössä ei ole pyydetty selvitystä alihankintajärjestelyistä tai alihankkijoista. Lisäksi hankintayksikkö oli vastineessaan todennut, että JYSE 2014 tavarat -ehtoihin sisältyy mahdollisuus käyttää alihankkijoita. Koska kolmannen tarjousosion voittanut yritys A oli ilmoittanut hankintayksikölle muun ohella käyttävänsä järjestelmää, joka välittää tilatun tuotteen palveluna jakelijan toimitettavaksi silloin, kun jakelija on ilmoittanut haluavansa toimittaa kirjasto-oikeuksilla varustetun aineiston itse. Jakelijat toimisivat tällöin yritys A:n alihankkijana.

 
Markkinaoikeus katsoi tarjouspyynnön asiakirjojen perusteella tarjouspyynnön sisältäneen tarjouksen antamista varten riittävät tiedot hankinnan sisällöstä ja vähimmäisvaatimuksista, jotta tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tekeminen oli ollut mahdollista.

 
Markkinaoikeus totesi, että hankintayksikkö ei ollut menetellyt hankinnassaan yritys B:n esittämin tavoin ja valitus oli hylättävä. Valittaja velvoitettiin korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut.

http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/hankintaasiat/hankintaasiat/1440071051768.html

Päätös ei ole vielä lainvoimainen.