Kilpailijan maineella ratsastamisen voi kieltää

Yritysten välinen kireä kilpailu voi johtaa sopimattomiin toimiin. Tilanteessa, jossa jollakin kilpailijalla on merkittävä ja vakiintunut asema markkinoilla, voivat muut markkinoilla toimivat yritykset pyrkiä käyttämään hyväksi tämän tunnettuvuutta. Tällainen goodwill-arvon hyväksikäyttö (nk. norkkiminen) on kielletty lain sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa perusteella. Goodwill arvon hyväksikäyttö edellyttää kuitenkin jonkinlaista näyttöä, että markkinointi tai käytetty menettely mm. aiheuttaa sekaantumisvaaran tai viittaa kilpailijaan tai sen tuotteisiin.

Ratkaisussa MAO 398/14 markkinaoikeuteen valittanut yritys vaati, että markkinaoikeus kieltäisi kilpailijaa 150.000 euron sakon uhalla käyttämästä ilmaisuja tai oleellisesti valittajan käyttämän tunnuksen kanssa samankaltaisia ilmiasuja sisältäviä markkinoinnissaan.

Markkinaoikeus totesi, että riidan kohteena ollut, markkinoinnissa käytetty sana oli laajalti käytössä sekä laatuun tai lisäominaisuuteen viittaavana yleiskielen ilmaisuna että osana yritysten erilaisiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvää markkinointia. Sanaa ei siten voitu pitää omaperäisenä tunnuksena tuotteelle. Markkinaoikeus otti lisäksi huomioon asiassa esitetyn markkinatutkimuksen ja seurantaraportin, joiden perusteella ei voitu katsoa näytetyksi toteen, että sanan nähtyään keskivertokuluttajan olisi katsottava spontaanisti liittäneen sanan valittajaan ja sen tuotteisiin. Esitetyn selvityksen perusteella yhtiön oman kaupallisen tunnuksen selkeästi sisältävän tuotteen nimen ei voitu katsoa synnyttäneen norkkimisen edellyttämää mielleyhtymää valittajaan. Yrityksen menettelyssä ei ollut kysymys goodwill-arvon hyväksikäyttämisestä.