MAO: 259/15. Virheellinen hankintalajin valinta – uusiksi meni!

Markkinaoikeuden päätöksessä MAO:259/15 oli kyse julkisen hankinnan hankintalajista ja hankinnasta ilmoittamisesta.

Valittajan vaatimus: Valittaja oli vaatinut, että hankintapäätös kumotaan, koska ilmoitettu hankintalaji on ollut väärä. Hankintailmoituksessa hankinnan lajiksi oli ilmoitettu rakennusurakka, vaikka kyse valittajan mukaan on tavarahankinnasta.

Hankinnasta ilmoittaminen: Hankintayksikkö oli julkaissut kansallisen tavarahankinnan hankintailmoituksen, missä oli ilmoitettu kiinteä hankintahinta 220 000 euroa.

Markkinaoikeuden päätös: Hankintamenettelyn ensisijaisena tarkoituksena on ollut urkujen hankkiminen. Asennustöiden osuus hankinnan kokonaisarvosta on ollut vähäinen.  Näin ollen hankinnassa ei ole ollut kysymys rakennusurakasta, vaan tavarahankinnasta, johon on liittynyt asennustöitä.

Tavarahankinnan EU-kynnysarvo on ollut hankintahetkellä 200.000 euroa. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on siten ylittänyt tavarahankintojen EU kynnysarvon. Hankintayksikkö ei ollut julkaissut EU-hankintailmoitusta, vaan ainoastaan kansallisen rakennusurakan hankintailmoituksen. Hankintayksikkö oli menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Hankintayksikön virheellinen menettely voitiin korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu. Valittajan valitus hyväksyttiin.