Maakaasumarkkinalain kokonaisuudistus valmistelussa - tavoitteena Suomen maakaasumarkkinoiden avaaminen Eurooppaan

Suomen maakaasumarkkinoihin sovelletaan maakaasumarkkinadirektiivin 49 artiklan mukaisia ns. eristyneiden maakaasumarkkinoiden poikkeuksia. Maakaasua on tuotu Suomeen Venäjältä vuodesta 1974. Suomen maakaasumarkkinoita ei ole ollut tarkoituksenmukaista avata kilpailulle niin kauan kuin maakaasua tuo Suomeen vain yksi tukkutoimittaja. Viimeksi maakaasumarkkinalakia on muutettu vuonna 2013, jolloin saatettiin voimaan maakaasumarkkinadirektiivin 2009/73/EY edellyttämät, ns. energiamarkkinapakettiin sisältyneet muutokset. Tuolloin kuitenkin jätettiin puuttumatta Suomen soveltamiin maakaasumarkkinadirektiivin 49 artiklan mukaisiin eristyneiden maakaasumarkkinoiden poikkeuksiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan maakaasumarkkinalain kokonaisuudistusta. EU on kehottanut Suomea ja Viroa kehittämään yhteistä energiainfrastruktuuria, joka parantaisi maakaasun saatavuutta ja toimitusvarmuutta Suomessa ja Baltian maissa. Nyt valmisteltavassa lain kokonaisuudistuksessa Suomi olisi valmis avaamaan maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat kilpailulle ja näin luopumaan lainsäädännössään eristyneiden markkinoiden poikkeuksista.

Uudistukseen vaikuttaa ennen muuta Suomen ja Viron välille läntiselle Suomenlahdelle parhaillaan suunniteltava Balticconnector-maakaasuputki. Se on suomalaisen energiayhtiö Gasumin ja virolaisen Elering Gaasin yhteishanke. Kaasuverkostojen merenalaiseen yhdistämiseen liittyy myös suunnitelma rakentaa suuren kokoluokan nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaali Inkooseen. Terminaali palvelisi sekä Suomen että Baltian maiden kaasumarkkinoita. Putken kautta Suomella olisi mahdollisuus päästä hyödyntämään myös maanalaisia maakaasun varastointilaitoksia Latviassa. Balticconnector on luokiteltu Euroopan laajuisia energiaverkostoja (TEN-E) koskevissa suuntaviivoissa niin sanotuksi ensisijaiseksi hankkeeksi, ja sille on myönnetty EU:n rahoitustukea.

Maakaasumarkkinoiden avaaminen edellyttää maakaasumarkkinalain keskeisten osien uudistamista. TEM:n työryhmä tulee tekemään ehdotukset maakaasudirektiivin mukaisista poikkeuksista luopumisen edellytyksistä ja niiden toteuttamisesta, sekä maakaasun siirto- ja jakeluverkkoihin ja LNG-terminaaleihin pääsystä ja maakaasun siirtoverkon eriyttämisestä. Lisäksi arvioitavaksi tulevat myös mm. maakaasun kuluttajasopimuksia koskevat säännökset sekä mahdollisuudet pienten jakelu- ja myyntiyhtiöiden sääntelyn keventämiseen.

TEM:n mukaan lainsäädännön uudistushanke on perusteltua käynnistää ja saattaa mahdollisuuksien mukaan päätökseen ennen kuin infrastruktuurihankkeet tulevat investointipäätösvaiheeseen. Ministeriön valmistelutyöryhmän oli tarkoitus toimittaa hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotuksensa työ- ja elinkeinoministeriölle kesäkuun alkuun mennessä. Hankeaikaa on kuitenkin tällä hetkellä jatkettu vuoden 2015 loppuun. Balticconnector-hanke puolestaan on YVA-menettelyvaiheessa. YVA-selostuksen selvitystyö aloitettiin alkuvuodesta 2014, ja se luovutettiin yhteysviranomaiselle lausuttavaksi huhtikuussa 2015.