Lisätilaus

Tapauksessa MAO 464/15 hankintayksikkö, sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, oli hankkinut muutoksenhaun kohteena olevalla suorahankintapäätöksellä Antti-anestesiatietojärjestelmän lisätilauksena sen käyttämään Esko-potilaskertomusjärjestelmään. Hankintayksikkö oli esittänyt suorahankinnan perusteeksi sen, ettei anestesiatietojärjestelmän laajennustarvetta osattu ennakoida Esko-potilaskertomusjärjestelmää hankittaessa kymmenen vuotta sitten, sillä tällöin oli käytössä valittajan toimittama anestesiatietojärjestelmä, joka sittemmin on vanhentunut ja jonka ylläpitotuki on päättynyt.

Markkinaoikeus katsoi, ettei hankintayksikön alkuperäisen anestesiatietojärjestelmän vanhentumista useiden vuosien käytön jälkeen ole pidettävä hankintayksikön kannalta 28 §:n 2 momentissa tarkoitettuna ennalta arvaamattomana seikkana. Järjestelmien tähänastinen erillisyys huomioon ottaen hankintayksikön esittämien perustelujen ei voida myöskään katsoa osoittavan, että hankintayksikölle aiheutuisi hankintalain 28 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavoin huomattavaa haittaa pääsopimuksen ja lisäpalvelun erottamisesta. Hankintayksikkö oli menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Koska hankintapäätös oli jo pantu täytäntöön, markkinaoikeus määräsi hankintayksikön maksamaan valtiolle 15 000 e seuraamusmaksuna sekä valittajan oikeudenkäyntikulut.

Lisätilausta suorahankinnan perusteena on käsitelty myös mm. aiemmin mainitussa ratkaisussa KHO 2010:10, niin ikään oppilashallintojärjestelmää koskevassa tapauksessa MAO:691/15, liikennevalojen ohjausjärjestelmää koskevassa tapauksessa MAO:194/15 sekä tulostuksenhallintajärjestelmää koskeva MAO:189/14. Missään näistä tapauksista ei todettu perusteita suorahankinnalle.

Sallittu lisätilaus suorahankintana oli kyseessä tapauksessa MAO 463/15 (vanhan kirjastojärjestelmän välttämätön versiopäivitys aiemmalta toimittajalta ennen uuden valtakunnallisen kirjastojärjestelmän käyttöönottoa). Tässäkin oli siis kyse väliaikaisesta järjestelystä.