Korkein hallinto-oikeus otti kantaa hankintamenettelyn keskeyttämisen edellytyksiin

Tuoreimmassa hankintaoikeudellisessa ratkaisussaan KHO otti kantaa puolustusvoimien hankintamenettelyn lainmukaisuuteen. Hankinnan kohteena oli lentokaluston teräksisten osien PVC-suojaus ja hankintayksikkö sai neuvottelumenettelyssä kaksi tarjousta. Markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa otettiin kantaa hankintaan sovellettavaan lakiin ja siihen, oliko puolustusvoimat toiminut hankintasäätelyn mukaisesti keskeyttäessään hankintamenettelyn.

Korkein oikeus varmisti ensinnäkin hankinnan kohteena olevien PVC-suojien olevan puolustus- ja turvallisuushankintoja koskevan erityislain soveltamisalan ja tällä lailla implementoidun direktiivin piirissä. Tämä siksi, että PVC-suojat ovat välttämätön ja kiinteä osa puolustukseen käytettävän lentokaluston käyttö- ja ylläpitovaihetta talviolosuhteissa. Varsinainen oikeusongelma tapauksessa oli hankinnan keskeyttämisen edellytysten täyttyminen. Tarjouskilpailussa hävinnyt osapuoli esitti, että hankintayksikkö ei olisi saanut keskeyttää hankintamenettelyä, koska keskeyttämistarve johtui sen omista laiminlyönneistä ja huolimattomuudesta. Nämä seikat eivät kuitenkaan olleet valittaneen tahon mukaan laadultaan sellaisia, että keskeyttämiskynnys ylittyisi. Keskeyttämistarve johtui alun alkaen siitä, että vaikka toinen tarjous oli todistettavasti saapunut perille määräajassa, se oli leimattu ja merkitty hankintayksikön virheellisestä toiminnasta johtuen myöhästyneeksi.

Hankintayksikkö oli pyrkinyt korjaamaan omaa virheellistä toimintaansa lähettämällä myöhässä saapuneen tarjouksen takaisin sen tekijälle ja antamalla mahdollisuuden tehdyn tarjouksen täydentämiseen täsmennetyn tarjouspyynnön mukaiseksi. Myöhässä saapunut tarjous voitti tarjouskilpailun, mutta hävinnyt tarjoaja teki tästä päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Hankintayksikkö päätyi keskeyttämään hankintamenettelyn oikaisuvaatimuksen esittämisen jälkeen. Puolustusvoimat perusteli hankintamenettelyn keskeyttämistä sillä, että hankintayksikkö ei ollut voinut asianmukaisesti varmistua hankintasäätelyn edellyttämästä tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta, koska tarjousten jättämiselle oli muodostunut menettelyssä eripituiset ajat ja tarjouksia oli myös arvioitu eri ajankohtina hankintayksikön tekemien virheiden johdosta.

Korkein hallinto-oikeus vahvisti tuomiossaan, että perusteltu ja asiallinen syy hankintamenettelyn keskeyttämiselle voi johtua myös hankintayksikön itsensä tekemistä vaikutuksellisista virheistä tai laiminlyönneistä. Hankintayksikön todettiin menetelleen voimassa olevien oikeusohjeiden mukaan sen keskeyttäessään hankinnan ja markkinaoikeuden asiassa tekemä päätös pysytettiin voimassa.