Korkein hallinto-oikeus linjasi julkisen vallan käyttämisen ja palvelujen yksityistämisen rajaa

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksessä KHO: 2014:98 linjataan julkisen vallan käytön rajoja palvelusopimuksen yhteydessä. Kyseessä oli kunnan ja yksityisen palveluntuottajan välinen palvelusopimus sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta kunnalle.

Palvelusopimuksen mukaan siltä osin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö sitä edellyttää, päätökset, jotka sisältävät julkisen vallan käyttöä, tekee kuntaan palvelussuhteessa oleva viranhaltija. Kunta sitoutuu siihen, että A Oy:n palveluksessa olevat yksittäiset työntekijät otetaan erikseen asiasta sopimalla näiden tehtävien hoitamista varten virkasuhteeseen. Sopimuksen mukaan A Oy vastaa kaikista tällaisista henkilöistä aiheutuvista kustannuksista.

Suomen perustuslain ilmentämän virkamieshallintoperiaatteen mukaan julkisten hallintotehtävien hoitamisen tulee pääsääntöisesti kuulua viranomaisille. Tällaisia tehtäviä voidaan antaa muille kuin viranomaisille vain lailla. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä ei voida antaa muille kuin viranomaiselle edes tavallisella lailla. Kuntalain mukaan julkista vallankäyttöä sisältäviä tehtäviä hoidetaan virkasuhteessa. Vastaavasti terveydenhuoltolain mukaan henkilön, jonka tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttäminen, on oltava virkasuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään. Virkamieshallintoperiaatteen toteutumiseksi on julkista vallan käyttöä sisältävän tehtävä tosiasiallisesti täytettävä virkasuhteen tunnusmerkit.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että palvelusopimuksessa tarkoitettu menettely ei täytä kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa säädettyjä virkasuhteen tunnusmerkkejä. Myöskään kuntalain ja terveydenhuoltolain vaatimus siitä, että henkilön, jonka tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttäminen, on oltava virkasuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään, ei täyty. Virkamääräysten antamisessa A Oy:n työntekijöille julkisen vallan käyttöä sisältävien päätösten tekemiseksi ei ole kyse kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkoitetusta määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamisesta henkilön omasta pyynnöstä. Näin ollen kyseisellä järjestelyllä ei toteudu vaatimus julkisen vallan kuulumisesta viranomaiselle. KHO:n mukaan kyseessä oleva järjestely on lainvastainen.