Korkeimman oikeuden ratkaisu työntekijän irtisanomisesta tuotannollisista ja taloudellisista syistä

Korkein oikeus on ottanut äskettäin antamassaan tuomiossa (KKO:2015/7) kantaa työntekijän irtisanomiseen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Työnantajan asiakasyrityksen toimitilojen palveluita koskevat sopimukset oli irtisanottu, jolloin yhtiö oli irtisanonut työntekijän toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Palvelusopimusten irtisanomista seuranneen kilpailutuksen perusteella työnantaja oli solminut uuden, samoja palveluita koskevan sopimuksen, josta suoritettava korvaus työnantajayritykselle oli kuitenkin olennaisesti alempi ja palvelujen tarve suppeampi verrattuna aikaisempaan, irtisanottuun sopimukseen. Tämän seurauksena työnantajayritys oli tarjonnut irtisanotulle työntekijälle hänen työsopimuksensa irtisanomisaikana työtä samassa toimipisteessä aikaisempaa alemmalla palkalla. Työntekijä ei kuitenkaan hyväksynyt palkan alentamista, ja hänen työsuhteensa oli päättynyt irtisanomisajan päättymisajankohtana.

Korkeimmassa oikeudessa oli täten ensi sijassa kysymys siitä, oliko työnantajalla ollut työntekijän työsuhteen päättyessä työsopimuslaissa tarkoitetut perusteet irtisanoa hänen työsopimuksensa päättymään työn vähentymisen johdosta. Toisaalta arvioitavana oli se, oliko työntekijän kieltäytyminen työsopimuksesta alemmalla palkalla ollut peruste irtisanomiseen taloudellisilla perusteilla.

Korkein oikeus katsoi, että työnantajan esittämät työtehtävien muutokset eivät olleet olennaisesti vähentäneet nimenomaan kyseiselle työntekijälle tarjolla ollutta työtä. Uuden palvelusopimuksen perusteella tarjotut työtehtävät olisivat olleet samanlaisia postinkäsittelytehtäviä samassa toimipisteessä kuin mitä hänen aikaisemman työsopimuksensa mukaiset tehtävät olivat olleet. Koska toimipisteessä oli ollut työtä uudenkin sopimuksen mukaan yhdelle työntekijälle, työnantajalla ei siten ollut toimintaansa liittyvää perustetta työntekijän työsopimuksen irtisanomiselle.

Lisäksi korkein oikeus totesi, ettei irtisanomiselle ollut myöskään taloudellisia perusteita. Vaikka korkeimman oikeuden aikaisemmassa ratkaisukäytännössä onkin katsottu, että työnantajalla saattaa olla peruste työntekijöiden irtisanomiseen, jos yhtiön taloudelliset edellytykset tarjota työtä entisin ehdoin ovat vähentyneet, ei tällainen tilanne kuitenkaan ollut nyt käsiteltävässä tapauksessa käsillä. Edellytykseksi tällaiselle menettelylle on oikeuskäytännössä nimittäin katsottu, että toimenpide yhdessä muiden käytettävissä olevien saneeraustoimenpiteiden kanssa on välttämättömäksi yhtiön toimintaedellytysten turvaamiseksi. Korkeimman oikeuden mukaan yksittäisen työntekijän palkalla ei ollut vaikutusta työnantajan toimintaedellytyksiin, kun sillä oli edelleen lukuisia palvelusopimuksia voimassa ja palveluksessaan yli 12 000 työntekijää.