Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu nollahintaisesta tarjouksesta

Korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä ollessa asiassa (KHO:2015:17) oli kyse siitä, oliko tarjouspyyntö ollut valittajan esittämän mukaan epäselvä, kun siinä ei ollut ilmoitettu nollatuntihinnan tarjoamisen olevan kiellettyä.

Hankinnan kohteena olivat avoterveydenhuollon lääkäri- ja vastaanottopalvelujen hankinta kolmen kunnan alueelle. Lääkäripalvelujen hinta oli tullut ilmoittaa laillistetun lääkärin pätevyyden mukaan arvonlisäverottomana tuntihintana. Vastaanottopalveluja ja kontaktiaikoja koskevassa tarjouspyynnön osiossa oli lisäksi toimitustakuun toteutumatta jättämisen ja kontaktiaikojen täyttymättä jättämisen varalle määritelty palvelun hinnan suuruuden perusteella laskettava sopimusperusteinen euromääräinen sanktio. Lisäksi tarjouspyynnön ehtojen vastaiselle palvelua suorittavan lääkärin vaihtumiselle oli määritelty hinnanalennus. Tarjoajan tarjous oli suljettu tarjouspyynnön ulkopuolelle, koska se oli ilmoittanut vastaanottopalveluidensa tuntihinnaksi 0 euroa.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan hankintalaki ei aseta estettä sille, että hankintayksikkö oman sopimusoikeudellisen asemansa turvaamiseksi sulkee tarjouskilpailusta tarjouksen, joka ei täytä tarjoukselle asetettuja vaatimuksia silloin, kun nämä vaatimukset eivät ole hankintalain vastaisia. Tarjouspyynnössä määritellyt toimitustakuulle asetettavat sanktiot eivät olleet hankintalain vastaisia, ja niiden ilmeinen tarkoitus oli ollut suojata hankintayksikön sopimusoikeudellista asemaa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että vaikka nollahinnoittelua ei ollut tarjouspyynnössä nimenomaisesti kielletty, oli tarjoajien tullut ymmärtää, että kyseinen hinnoittelu mitätöisi tarjouspyynnössä asetetut tarjoajan suorituksen rahallisen arvon perusteella laskettavat euromääräiset sanktiot. Hankintayksiköllä oli täten ollut oikeus sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön ehtoja vastaamaton tarjous myös siinä tilanteessa, että tarjouksen puutteellisuudella ei ollut merkitystä tarjousten vertailtavuuteen ja tarjoajien oli tullut olla tietoisia tästä. Valitus hylättiin, eikä markkinaoikeuden päätöstä muutettu.