Koeaikaan, määräaikaiseen työsuhteeseen ja takaisinottovelvollisuuteen esitetään muutoksia – lakimuutosten tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta

Hallituksen esityksessä HE 105/2016 ehdotetaan koeajan pidentämistä, työnantajan takaisinottovelvoitteen lyhentämistä sekä määräaikaisen työsuhteen käyttöedellytysten lieventämistä. Esityksen tavoitteena on parantaa pitkäaikaistyöttömien työllistymismahdollisuuksia, madaltaa työnantajan työllistämiskynnystä sekä lisätä työnantajien kasvuhalukkuutta.

Koeajan enimmäispituutta pidennettäisiin nykyisestä neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Lisäksi työnantajalla olisi oikeus jatkaa koeaikaa, jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä. Koeajan pidentäminen mahdollistaisi koeajan tarkoituksen nykyistä paremman toteutumisen tilanteissa, joissa työntekijä on pitkään poissa työstä. Esityksessä ehdotetaan myös työnantajan takaisinottovelvollisuuden kestoajan lyhentämistä nykyisestä yhdeksästä kuukaudesta neljään kuukauteen. Työsuhteen kestettyä 12 vuotta takaisinottoaika olisi kuitenkin kuusi kuukautta. Muutoksella pyritään alentamaan työllistämiskynnystä tuotannollis-taloudellisiin syihin perustuvien irtisanomisten jälkeen.

Pitkäaikaistyöttömien palkkaamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että pitkäaikaistyöttömän saisi palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustellun syyn vaatimusta. Pitkäaikaistyöttömänä pidettäisiin henkilöä, joka olisi ollut edellisen 12 kuukauden ajan yhdenjaksoisesti työtön työnhakija. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Hallituksen esitys kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_105+2016.pdf