Kiire

Asiassa MAO 162/10 hankintayksikkönä toiminut kunta oli suorahankintana hankkinut ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän. Kunta perusteli suorahankintaa äärimmäisellä kiireellä johtuen ulkovalaistuksen ohjauspalvelun sopimuksen umpeutumisesta. Taustalla oli tässäkin tapauksessa kuntaliitos. Uutta organisaatiota rakentaessa teknisen toimialan henkilökunta jakaantui moneen kuntakonsernin hallintokuntaan, liikelaitokseen tai yhtiöön, ja ulkovalaistuksen ylläpito jakaantui monelle hallintokunnalle. Tästä organisaatiouudistuksesta johtuen tieto ohjauspalvelun sopimuksen loppumisesta ei ollut kulkeutunut ajoissa uuden kunnan kuntatekniikalle.

Markkinaoikeus muistutti päätöksessään, että suorahankinta voidaan tehdä äärimmäisen kiireen vuoksi vain, jos kiire johtuu hankintayksikön ulkopuolisista syistä. Perusteen on lisäksi oltava äkillinen ja sellainen, jota hankintayksikkö ei ole kohtuudella voinut ennakoida. Kiireeksi ei voida katsoa hankintayksikön viivyttelyä hankinnan toteuttamisessa eikä tilannetta voida hankintayksikön sisäisen tiedon kulun puutteiden vuoksi pitää hankintalain 27 §:n 3 kohdan tarkoittamalla tavalla ennalta arvaamattomana ja hankintayksiköstä riippumattomana. Hankinnassa ei siten ollut edellytyksiä suorahankinnan toteuttamiseen. Markkinaoikeus määräsi hankintayksikön maksaman valittajan oikeudenkäyntikulut.

Suorahankinta kiireen vuoksi oli sen sijaan mahdollista asiassa MAO 522/08, jossa sairaanhoitopiirin kuntayhtymä oli pyytänyt tarjouksia väliaikaisesta rekrytointiohjelmistosta, mutta jossa hankintapäätös oli kumottu. Markkinaoikeus totesi päätöksessään, että hankintayksikkö oli ryhtynyt suorahankinnan valmisteluun välittömästi hankintapäätöksen kumoamisen jälkeen tilanteessa, jolloin oli ryhdytty muutoinkin poikkeuksellisiin toimenpiteisiin uhanneen työtaistelun potilasturvallisuutta koskevien vaikutusten vähentämiseksi (uhka joukkoirtisanoutumisista). Näin ollen hankintayksikön oli ollut perusteltua ryhtyä toimiin hankinnan toteuttamiseksi määräaikaisena suorahankintana.