Kielletty täsmentäminen

– Tarjousvertailussa tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu voi toteutua ainoastaan, jos tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia.
– Hankintayksikkö on velvollinen sulkemaan tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen tarjouskilpailusta silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousten vertailussa.

– Esim. MAO:416/11, kaupunginkirjaston kävijälaskentajärjestelmä, 107.000 euroa. Voittaneen tarjouksen hintaan on kuulunut järjestelmän toimittaminen kolmelle tarjouspyyntöön sisältymättömälle kulkutielle, minkä vuoksi hankintayksikkö on lähettänyt tarjoajalle sähköpostilla tarkennuspyynnön.
MAO: hankintayksikkö on tarjouspyynnössä määritellyt hankinnan kohteen yksiselitteisesti. Kun voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuus ei ole johtunut tarjouspyynnön epäselvyydestä, markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei olisi saanut antaa voittaneelle tarjoajalle mahdollisuutta tarkentaa tarjoustaan.