Kielletty kilpailijoiden välinen yhteistyö

Suomen kilpailulaki ja Euroopan unionin kilpailuoikeusnormit kieltävät kilpailijoiden välisen yhteistyön harjoittamisen. Kielletty yhteistyö voi perustua sopimukseen, päätökseen tai yhdenmukaistettuun menettelytapaan eli niin sanottuun hiljaiseen yhteisymmärrykseen. Toimivan ja todellisen kilpailun tunnusmerkistöön kuuluu, että markkinoilla toimivat yritykset tekevät itsenäisiä päätöksiä ja päättävät kukin omasta toimintalinjastaan. Kilpailijoiden välinen suora tai epäsuora yhteydenpito, jonka tarkoituksena on vaikuttaa kilpailijan markkinakäyttäytymiseen tai paljastaa oma markkinakäyttäytyminen, katsotaan näin ollen ankarasti kielletyksi menettelyksi.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) teki markkinaoikeudelle viime lokakuussa esityksen 35 miljoonan euron seuraamusmaksun määräämiseksi kiellettyyn kilpailijoiden väliseen tietojenvaihtoon syyllistyneelle energia-alan yhtiölle voimajohtojen suunnittelun ja rakentamisen markkinoilla. Kartelli on KKV:n selvityksen mukaan saanut alkunsa jo keväällä 2004 ja jatkunut aina 2011 asti. KKV käynnisti selvityksensä sen jälkeen, kun kielletyn menettelyn toinen osapuoli toimitti seuraamusmaksusta vapautuakseen virastolle tietoja ja todisteita kartellin toiminnasta. Niin sanotun leniency-menettelyn tarkoituksena on rohkaista kartelliin osallistuvia yhtiöitä ilmiantamaan kartelleja ja välttyä seuraamusmaksun maksulta. KKV vapautti leniency-menettelyyn osallistuneen kilpailulain perusteella seuraamusmaksusta, koska se paljasti kartellin.

Viraston selvitysten mukaan yhtiöt ovat sopineet keskenään tulevien voimajohtohankkeiden hinnoista, katteista ja urakoiden jakautumisesta. Hinnoista ja urakoista sopiminen on KKV:n mukaan tapahtunut yhtiöiden edustajien tapaamisissa ja puhelinkeskusteluissa,

KKV:n esitys on tällä hetkellä markkinaoikeuden käsiteltävänä. Mikäli markkinaoikeus yhtyy KKV:n näkemyksiin, saattaa kartelliin toiselle jäsenelle seurata jopa 35 miljoonan euron seuraamusmaksu. Lisäksi yhtiö voi joutua vastaamaan yleisessä tuomioistuimessa mahdollisiin kilpailuoikeudellisiin vahingonkorvausvaatimuksiin.