KHO:n tuore ratkaisu tarjoajan kanssa samaan konserniin kuuluneen yhtiön osallistumisesta hankinnan valmisteluun

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO:2016:56 käsitteli valitusta markkinaoikeuden päätöksestä MAO:546/13. Markkinaoikeus oli Pisararadan siltojen ja alueen suunnittelupalveluiden hankintaa koskevassa asiassa katsonut, että hankintayksikkö oli menetellyt virheellisesti sulkiessaan X Oy:n tarjouskilpailusta sillä perusteella, että yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluva tarjoaja oli osallistunut hankinnan valmisteluun. Ennen nyt kyseessä olevaa siltasuunnittelijoiden valintaa hankintayksikkö kilpailutti suunnitteluttamispalvelut. Kyseisen tarjouskilpailun tarjouspyynnössä oli ilmoitettu seuraavaa: ”Tarjoajia pyydetään huomioimaan, että tähän toimeksiantoon valittava yritys tai sen alikonsulttiyritys eivät todennäköisesti voi tulla valituksi myöhemmässä vaiheessa toteutettaviin Pisararadan suunnitteluvaiheen toimeksiantoihin, joissa nyt valittava suunnitteluttamiskonsultti toimii. Mahdollisista myöhemmistä jääviystilanteista tehdään päätökset erikseen.” Lisäksi lisäkirjeessä oli ilmoitettu, että edellä esitetty koskee myös konsernin sisällä eri yrityksiä. Hankintayksikkö valitsi suunnitteluttajakonsultiksi Y Oy:n. Nyt kyseessä olevassa hankinnassa hankintayksikkö sulki X Oy:n tarjouskilpailusta, sillä Y Oy ja X Oy kuuluvat samaan konserniin.

Siltasuunnittelijoiden valintaa koskevassa hankintailmoituksessa on ollut seuraava ehto: ”Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi tilaaja ilmoittaa, että yritys tai samaan konserniin kuuluva toinen yritys ei todennäköisesti voi tulla valituksi tarjouskilpailussa tai toimia voittaneen tarjoajan konsulttina, mikäli yritys on osallistunut kyseisen tarjouskilpailun valmisteluun. Valmisteluksi katsotaan tarjouspyyntöön liittyvien kaupallisten asiakirjojen valmistelu (mm. tarjouspyyntökirje, tarjouslomakkeet, tarjousten vertailuperusteet, sopimusmuutokset ja neuvottelut). Mahdollisista myöhemmistä jääviystilanteista tehdään päätökset erikseen.” Suunnitteluttajakonsultti Y Oy on laatinut osallistumishakemuspyynnön sekä tarjouspyyntöasiakirjat ja vertailuperusteet painoarvoineen. Lisäksi yhtiön tehtävänä on ollut arvioida ja vertailla osallistumishakemuksia ja tarjouksia. Y Oy:n tehtävät ja vastuut hankintamenettelyssä ovat siten olleet tarjoajien tasapuolisen kohtelun ja hankinnan lopputuloksen kannalta merkittäviä.

KHO katsoi, toisin kuin markkinaoikeus, että hankintayksikkö ei ollut menetellyt hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan X Oy:n tarjouskilpailusta. X Oy ei ole itse osallistunut hankinnan valmisteluun, vaan valmisteluun on osallistunut sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö. Kun otettiin huomioon suunnitteluttajakonsulttina toimineen Y Oy:n asemasta ja tehtävistä hankkeessa sekä Y Oy:n ja X Oy:n välisestä taloudellisesta ja organisatorisesta yhteydestä saatu selvitys, hankintayksikkö oli voinut harkintavaltansa puitteissa sulkea X Oy:n tarjouskilpailusta turvatakseen tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun hankintamenettelyn kuluessa. Hankintayksikkö oli voinut sulkea X Oy:n tarjouskilpailusta myös sillä perusteella, että yhtiön osallistuminen tarjouskilpailuun olisi aiheuttanut suunnitteluttajakonsultin esteelliseksi tulemisen sopimuskauden aikana. Y Oy on tullut jo suunnitteluttamispalveluja koskevien tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella tietoiseksi siitä, että yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluva ehdokas tai tarjoaja voidaan poissulkea myöhemmistä suunnittelupalvelujen tarjouskilpailuista, mikäli ehdokkaan tai tarjoajan hyväksyminen johtaisi suunnitteluttajakonsultin esteelliseksi tulemiseen. Myös X Oy:n olisi pitänyt kohtuullisen valistuneena ja tavanomaisen huolellisena ehdokkaana ymmärtää hankintailmoituksen ehdon perusteella, että yhtiö voidaan poissulkea tarjouskilpailusta. X Oy:llä on ollut hankintamenettelyn kuluessa mahdollisuus osoittaa, että poissulkemisehdon edellytykset eivät yhtiön osalta täyty, mutta yhtiö ei ole tätä mahdollisuutta käyttänyt.