KHO:n tuore päätös tarjouspyynnön epäselvyyden arvioinnista

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 4244/2016 koski valitusta siivouspalveluiden hankintaa koskevasta markkinaoikeuden ratkaisusta MAO:788/15. Hankinnan kohteeksi oli tarjouspyynnössä nimetty ylläpitosiivouspalvelut sekä tietyt tilat ilman mainintaa mistä siivouspalveluista niiden osalta oli kyse. Perussiivouspalvelut mainittiin tarjouspyynnössä optiona. Hankintayksikön näkemyksen mukaan hankinnan kohteena ovat olleet sekä ylläpitosiivous että tarvittaessa tilattava perussiivous. Markkinaoikeuden mukaan tarjouspyynnön sanamuodon mukainen tulkinta ei tue hankintayksikön tulkintaa siitä, että myös perussiivous olisi kuulunut hankinnan kohteeseen, mutta tällaista tulkintaa ei voitu yksiselitteisesti myöskään sulkea pois. Näin ollen tarjouspyyntö on hankinnan kohteen määrittelyn osalta ollut epäselvä.

Hankintayksikkö toi valituksessaan KHO:lle esiin sen, että markkinaoikeus ei ottanut päätöksessään lainkaan kantaa keskeiseen kysymykseen siitä, mikä merkitys on annettava sille, että valittanut tarjoaja oli aiemmassa kilpailutuksessa tehnyt tarjouksen samojen asiakirjojen perusteella esittämättä tuolloin väitettä tarjouspyynnön epäselvyydestä. KHO:n mukaan tarjouspyynnön selvyyttä tuli arvioida pelkästään nyt kyseessä olevaa tarjouskilpailua koskevan tarjouspyynnön perusteella. Merkitystä asian arvioinnissa ei näin ollen ole aikaisemman kilpailutuksen tarjouspyynnöllä tai sen johdosta annettujen tarjousten sisällöllä. Markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ollut perusteita, joten KHO hylkäsi valituksen.