KHO:lta ennakkopäätös hankintamenettelyn keskeyttämisestä ja sitä seuranneesta laittomasta suorahankinnasta

Korkeimman hallinto-oikeuden asiassa KHO:2016:90 oli ratkaistavana kysymys siitä, oliko hankintayksikkö hankkinut IV-tarvikkeita ja asennuksia laittomana suorahankintana vai oliko kyseessä hankinnan väliaikainen järjestäminen.

Hankintayksikkö oli päätöksellään 23.4.2013 keskeyttänyt hankintamenettelyn. Hankintayksikkö ilmoitti 14.5.2013 uudesta tarvikkeiden ja asennusten hankinnasta. Hankintayksikkö ilmoitti kuitenkin jo 22.5.2013 kyseisen uuden hankintamenettelyn keskeyttämisestä. Perusteena toisen hankintamenettelyn keskeyttämiselle oli se, että X Oy oli valittanut ensimmäisestä keskeyttämispäätöksestä markkinaoikeuteen.

X Oy katsoi, että hankintayksikkö hankki tarvikkeita ja asennuksia hankintasäännösten vastaisesti suorahankintana. Hankintayksikön mukaan kyseessä oli kiireellisten ja välttämättömien tarvikkeiden ja asennustöiden hankinta väliaikaisin järjestelyin aiemmalta toimittajalta. Sen jälkeen kun kyseinen toimittaja asetettiin konkurssiin, hankintayksikkö tilasi tarvikkeet ja asennukset sieltä, mistä ne joutuisimmin sai. Markkinaoikeuden mukaan kyse oli hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä, joten X Oy:n valitus hylättiin.

Hankinta oli ollut kilpailuttamatta siitä lähtien, kun hankintayksikkö oli ensin huhtikuussa 2013 ja toisen kerran toukokuussa 2013 keskeyttänyt aloittamansa hankintamenettelyt, aina siihen saakka, kunnes hankintayksikkö oli maaliskuussa 2014 kilpailuttanut hankinnan ilmanvaihtosuodattimia koskevan tavarahankinnan osalta. Hankintayksiköllä ei ollut estettä järjestää hankinnasta tarjouskilpailua jo aiemmin. KHO katsoi, toisin kun markkinaoikeus, että hankintayksikkö oli menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, ja kumosi markkinaoikeuden päätöksen.

Hankinnan toinen keskeytyspäätös voitiin huomioida arvioitaessa hankintayksikön menettelyä kilpailuttamisvelvoitteen noudattamisessa. Hankintayksiköllä ei ole ollut laissa tarkoitettua todellista ja perusteltua syytä keskeyttää hankintamenettelyä X Oy:n edellisestä hankinnan keskeyttämispäätöksestä tekemän valituksen perusteella. Hankintayksikkö ei myöskään ole voinut perustaa suorahankintana ilman kilpailutusta tekemiään hankintoja hankinnan väliaikaista järjestämistä koskevaan säännökseen. Hankintayksikön menettelyssä ei kokonaisuutena arvioiden ole näin ollen ollut kyse hankinnan väliaikaisesta järjestämisestä vaan laittomasta suorahankinnasta.