KHO:2015:93 - Kielletty tarjouksen täydentäminen

Kunta oli saanut rakennusurakkaa koskevassa tarjouskilpailussa useita tarjouksia, joista A Oy:n tarjous oli selvästi halvin. Tarjousten avaamisen jälkeen käydyssä urakkaneuvottelussa kävi ilmi, ettei yhtiö ollut ottanut tarjouksessaan huomioon urakkaan kuuluvaa maaperän parannustyötä. Kunta antoi A Oy:lle mahdollisuuden täydentää tarjoustaan massanvaihdon osalta, minkä johdosta yhtiö nosti tarjoushintaansa 81 000 euroa. Tarjous oli täydennyksen jälkeen yhä halvin, joten kunta valitsi sen. Valittajan mukaan hankintayksikkö menetteli väärin salliessaan voittaneen tarjoajan täydentää tarjoustaan tarjousajan päättymisen jälkeen. Markkinaoikeus katsoi, että kunta ei ollut menetellyt virheellisesti, kun se oli antanut A Oy:n täydentää tarjoustaan ja valinnut yhtiön tarjouksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan kun A Oy oli tarjouksessaan sitoutunut suorittamaan urakan tarjouspyynnön liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti, yhtiön asiana oli ollut huolehtia siitä, että se oli perehtynyt asiakirjoihin riittävällä tavalla tällaisen sitoumuksen antaakseen. A Oy:n alkuperäinen tarjous oli ollut massanvaihdon osalta tarjouspyynnön vastainen, joten se olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö ei näin ollen olisi saanut pyytää täsmennystä tarjoukseen. Kun tarjouksen valintaperusteena oli halvin hinta, seuraavaksi halvimman tarjouksen antaneella B Oy:llä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Markkinaoikeuden päätös kumottiin ja kunta määrättiin suorittamaan B Oy:lle hyvitysmaksua.