KHO: tilaajalle olisi tullut antaa mahdollisuus suulliseen todisteluun

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO:2014:28 oli kysymys X Oy:lle määrätyistä tilaajavastuulain mukaisista laiminlyöntimaksuista. Kyse oli siitä, oliko X Oy tehnyt tilaajavastuulaissa tarkoitetun sopimuksen X Oy:n purkutyömaalla tehtävistä töistä. X Oy oli hallinto-oikeudessa (HAO) halunnut esittää selvitystä suullisessa käsittelyssä.

Hallintolainkäyttölain mukaan asianosaisen pyytämä suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton. HAO katsoi, että suullisen käsittelyn toimittaminen oli ilmeisen tarpeetonta, koska X Oy oli kirjanpitovelvollinen ja siksi se, olivatko sopimuskumppaneiden työntekijät suorittaneet X Oy:n purkutyömaalla tilaajavastuulaissa tarkoitettuja työtehtäviä, oli luotettavimmin selvitettävissä yhtiön kirjanpidosta.

KHO katsoi, että kun otettiin huomioon laiminlyöntimaksun rangaistusluonteinen laatu ja se, että yhtiö oli pyytänyt suullisen käsittelyn toimittamista henkilötodistelun vastaanottamiseksi asian selvittämiseksi, suullisella todistelulla olisi voinut olla merkitystä asian selvittämisen kannalta. KHO kumosi päätöksen ja palautti asian hallinto-oikeudelle suullisen käsittelyn toimittamiseksi ja sen jälkeen uudelleen ratkaistavaksi.