KHO: Tilaaja oli laiminlyönyt selvitysvelvollisuutensa hyväksyessään sopimuskumppanin esittämät epämääräiset todistukset

Korkeimman hallinto-oikeuden tuore ratkaisu (17.1.2017/130) koskee tilaajan vastuuta tilanteessa, jossa tilaajavastuulaissa edellytettyjen selvitysten ulkoasu antaa aiheen epäillä asiakirjojen aitoutta. Verotietoja ja eläkevakuutuksia koskevina selvityksinä esitetyissä todistuksissa oli käytetty eri kirjoitustyylejä ja -kokoja. Lisäksi todistusten tekstit olivat osittain epäsuorassa. Eläkevakuutustodistuksesta puuttui lisäksi yritys- ja yhteisötietolaissa edellytetyt tiedot (työeläkevakuutusyhtiön yhteisötunnus, rekisteriin merkitty toiminimi, kotipaikka ja osoite). Työsuojelun vastuualueen verohallinnolta ja työeläkevakuutusyhtiöltä saamien tietojen mukaan asiakirjat eivät olleet aitoja. Työsuojelun vastuualue katsoi, ettei tilaaja ollut osoittanut riittävää huolellisuutta hyväksyessään epämääräiset todistukset ja määräsi 5.200 euron laiminlyöntimaksun. Hallinto-oikeus katsoi, että todistukset eivät olleet siinä määrin virheellisen näköisiä, että tilaajan olisi ollut syytä epäillä niiden aitoutta pelkästään niiden ulkoasun perusteella ja jätti laiminlyöntimaksun määräämättä.

Korkein hallinto-oikeus totesi ratkaisussaan, että tilaajan arvioidessa sopimuskumppaninsa luotettavuutta, arvioinnissa merkittävänä tekijänä on pidettävä sitä, ovatko sopimuskumppanin toimittamat selvitykset aitoja vai ei. Tämän vuoksi tilaajan on varmistettava saamansa selvityksen aitous, jos saadun selvityksen aitoutta on aihetta epäillä. Koska työeläkevakuutusyhtiö on lain nojalla velvollinen merkitsemään yritys- ja yhteisötietolaissa tarkoitetut tiedot antamaansa todistukseen, TyEL-vakuutuksen maksutodistus oli olennaisesti puutteellinen. Tilaajan olisi siten tullut epäillä työeläkevakuutusyhtiön todistuksena esitetyn asiakirjan aitoutta ja varmistaa asia. Tilaajan olisi tällöin tullut varmistaa myös muun sopimuskumppaniltaan saamansa selvityksen aitous ja kiinnittää huomiota verotietoja koskevien selvitysten kirjoitusasussa oleviin poikkeavuuksiin. Koska tilaaja ei menettelyt näin, vaan hyväksyi selvitykseksi asiakirjoja, joiden aitoutta oli ollut aihetta epäillä, oli tilaaja laiminlyönyt selvitysvelvollisuutensa. KHO kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja saattoi työsuojelun vastuualueen päätöksen voimaan.