KHO: Tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella epäselväksi jäänyt hankinnan laajuus avoimuusperiaatteen vastaista

Korkeimman hallinto-oikeuden viime vuoden lopulla antamassa merkittävässä ennakkopäätöksessä KHO:2016:182, oli kyse yhteishankintayksikön kilpailuttamasta terveydenhuollon hoitotarvikkeiden yhteishankinnasta. Hankinnasta oli tarkoitus tehdä neljän vuoden puitejärjestelysopimus. Hankinta kilpailutettiin yhteishankintayksikön asiakkaiden puolesta, joita olivat suomalaiset kunnat, tarjouspyynnössä määritellyt kunnalliset toimijat ja yhteistyösopimuksen tehneet julkiset hankintayksiköt. Hankinnan kohteena olivat 12 tuoteryhmän hoitotarvikkeet sekä niihin liittyvät hyllytys- ja kotiinkuljetuspalvelut.

Tarjouspyynnössä oli ilmoitettu neljän hankintayksikön sitoutuneen olemaan mukana puitejärjestelyssä sekä kyseisten hankintayksiköiden arvioitujen vuosiostojen arvot. Lisäksi tarjouspyynnön ehtojen mukaan kaikilla muillakin yhteishankintayksikön asiakkailla oli mahdollisuus liittyä puitejärjestelyyn myöhemmin. Siten puitejärjestelyyn valittavalla toimittajalla oli tarjouspyynnön mukaan velvollisuus toimittaa hankinnan kohteena olevia tarvikkeita ja niiden hyllytys- ja kotiinkuljetuspalveluja myös mahdollisille puitejärjestelyyn myöhemmin liittyville yhteishankintayksikön asiakkaille. Osatarjoukset eivät olleet sallittuja, ja puitejärjestelyyn valittiin vain yksi toimittaja.

Korkeimman hallinto-oikeuden perustelujen mukaan yhteishankintayksikön asiakkaiden piiri oli ollut laaja. Tämän vuoksi tarjouskilpailusta kiinnostuneiden tarjoajien ei ollut ollut hankintailmoituksen tai muiden tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella mahdollista päätellä, miten laajaksi hankinta voisi muodostua, mitkä hankintayksiköt puitejärjestelyyn liittyisivät ja mihin osiin Suomessa tuotteita ja palveluja tulisi toimittaa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi siten, ettei tarjouspyyntöasiakirjoissa ollut avoimuusperiaatteen edellyttämällä tavalla annettu riittäviä tietoja yhteishankintayksikön puitejärjestelyssä mukana olevista hankintayksiköistä ja niiden sopimusaikana tekemistä hankinnoista. Puitejärjestelyn tosiasiallinen laajuus oli jäänyt tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella tarjoajille epäselväksi.