KHO: Tarjouksen osien nollahinnoittelu aiheutti tarjouksen hylkäämisen

Korkeimman hallinto-oikeuden tuoreessa päätöksessä (muu päätös 679/2017) oli kyse muuttopalveluiden puitejärjestelyn kilpailuttamisesta. Markkinaoikeus katsoi valituksenalaisessa päätöksessään, että puitejärjestelyssä ensimmäiseksi sopimuskumppaniksi valitun tarjoajan tarjous oli tarjouspyynnön vastainen osatarjous, sillä osaa palveluista tarjottiin nollahintaisena.

Tarjouspyynnössä edellytettiin, että tarjoajat tarjoavat muuttopalveluita myös viikonloppuisin. Hankintayksikkö ei ollut edellyttänyt palvelujen tarjoamista tietyllä vähimmäishinnalla. Osatarjoukset tai vaihtoehtoiset tarjoukset eivät olleet sallittuja. Puitejärjestelyssä ensimmäiseksi sopimustoimittajaksi valittu tarjoaja oli ilmoittanut tarjouslomakkeessa kaikkien pyhäpäivinä tarjottavien palveluiden osalta sekä kahden lauantaina tarjottavan palvelun osalta tarjoushinnaksi nolla euroa.

Hankintasäännösten perusteella hankintayksiköllä ei ole lähtökohtaisesti velvollisuutta sulkea tarjouskilpailusta tarjousta, mikäli joku osa tarjouksesta on hinnoiteltu nollaksi. Vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella on kuitenkin mahdollista, että tietyissä tilanteissa hankintayksiköllä on oikeus puuttua nollahinnoittelun käyttämiseen. Hankintayksiköllä ei siten ole ollut velvollisuutta sulkea tarjousta tarjousten vertailusta pelkästään sillä perusteella, että tiettyjä palveluita oli tarjottu nollahinnalla. Asiassa tuli arvioitavaksi kuitenkin myös se, onko nollahinnoittelun käyttäminen tarkoittanut tarjouspyynnössä kielletyn osatarjouksen tekemistä. Markkinaoikeus totesi ratkaisussaan, että hinnoiteltuaan palvelut nollaksi ja tarjouspyynnön mahdollistaessa sen, että tarjoaja jättää sanktiotta toimittamatta kyseiset palvelut, tarjoaja on todellisuudessa antanut tarjouspyynnössä kielletyn osatarjouksen. Markkinaoikeuden mukaan asiaa kokonaisuudessa tarkasteltaessa ei voitu kohtuudella olettaa, että tarjoaja on todellisuudessa valmis toimittamaan muuttopalveluita kaikkina pyhäpäivinä maksutta. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja pysytti markkinaoikeuden päätöksen.