KHO ottanut kantaa asianosaisaseman määräytymiseen

Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan 2067/2014 ottanut kantaa hallintolain mukaisen asianosaisaseman määräytymiseen. Tapauksessa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) oli myöntänyt X:n kaupungille valtionavustusta kehittämishankkeeseen. STM oli sittemmin tehnyt valtionavustuksen takaisinperintää koskevan päätöksen, koska avustusta oli avustusehtojen vastaisesti käytetty yksityisen säätiön toiminnan kehittämiseen. Väitetty avustusehtojen rikkominen liittyi X:n kaupungin hallinnoiman kehittämishankkeen osahankkeeseen, jonka hallinnoija oli Y:n kaupunki. X:n ja Y:n kaupunkien välisen sopimuksen mukaan Y:n kaupunki oli velvollinen korvaamaan takaisinperinnästä aiheutuneet kustannukset X:n kaupungille. Y:n kaupunki oli valittanut STM:n Y:n kaupungin tekemän oikaisuvaatimuksen johdosta antamasta kielteisestä oikaisupäätöksestä KHO:een.

Hallintolain mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. KHO:n mukaan takaisinperintäpäätöstä ei ollut kohdistettu Y:n kaupunkiin eikä siinä ollut asetettu velvollisuuksia Y:n kaupungille. Päätöksellä ei myöskään ollut Y:n kaupunkia koskevia muita välittömiä oikeusvaikutuksia. Y:n kaupunki ei siten ollut asianosainen käsillä olevassa asiassa. Näin ollen KHO poisti Y:n kaupungin oikaisuvaatimukseen annetun STM:n päätöksen sekä saattoi ministeriön takaisinperintää koskevan päätöksen voimaan.