KHO kumosi sähköenergian hankintapäätöksen kilpailua rajoittavana

Hankintayksikkö oli tarjouspyynnössä asettanut tarjouksen antajaa koskevan referenssivähimmäisvaatimuksen, jonka mukaan tarjoajan oli tullut vastata vähintään kahden vastaavaan yrityksen tai yhteisön sähkönhankinnan hoitamisesta moitteettomasti vähintään neljän vuoden ajan.

Tarjoaja A oli suljettu tarjouskilpailusta, koska se ei ollut täyttänyt kyseistä soveltuvuusvaatimusta.

Tarjoaja A valitti markkinaoikeuteen, missä sen valitus hylättiin. Markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikön vaatimus oli perusteltu suhteessa hankinnan luonteeseen.

KHO kumosi markkinaoikeuden päätöksen ja hankintapäätöksen. Sen mukaan asetettu soveltuvuusvaatimus sinänsä liittyi tarjoajan kykyyn sekä suorittaa hankinta että hankinnan kohteeseen. Kysymystä soveltuvuusvaatimuksen suhteellisuusperiaatteen mukaisuudesta ja sen merkityksestä tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun ja toimivan kilpailun kannalta tukea voitiin hakea hankintalain EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin sovellettavista hankintalain säännöksistä ja esitöistä. KHO:n mukaan kansallisen kynnysarvon ylittävissä, mutta EU-kynnysarvon alittavissa hankinnoissa ei lähtökohtaisesti tulisi asettaa ilman perusteita ankarampia tarjoajan soveltuvuutta koskevia vaatimuksia, kuin EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa.

KHO katsoi, ettei hankintayksikkö ollut esittänyt sellaisia hankinnan laatuun, laajuuteen, luonteeseen ja arvoon liittyviä syitä, joiden perusteella asetetun vaatimuksen olisi voitu katsoa olevan oikeassa suhteessa sähköenergian häiriöttömään toimittamiseen liittyvän tavoitteen kanssa. Vaatimus oli täten asetettu hankintalain 71 § vastaisesti. Vaatimus oli suhteellisuusperiaatteen vastainen, rajoitti kilpailua ja heikensi tarjoajien tasapuolista kohtelua.