KHO kumosi markkinaoikeuden päätöksen: tarjouspyyntö oli ollut epäselvä

Asiassa oli kysymys rakennuspiirustusten kopiointipalvelua koskevasta hankinnasta.  Valittajan mukaan tarjouspyynnön perusteella ei ollut mahdollista laatia yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia, eikä tarjoajia oltu kohdeltu tasapuolisesti tarjousten vertailussa. Tarjouspyynnön mukaan oli ollut mahdollista tehdä tarjous, jossa ainakin yhteen työkategoriaan kuuluvat työt hinnoitellaan nollaksi, vaikka töiden luokittelun ollessa toimittajan kontrollissa työt oletettavasti kuitenkin laskutettaisiin joko kokonaan tai ainakin osittain muuhun kategoriaan kuuluvana työnä. Hankintayksiköllä ei ollut käytännössä mahdollisuutta valvoa työn luonnetta tai kuhunkin kategoriaan kuuluvan työn tosiasiallista määrää.

Kysymyksessä olevaan tarjouspyyntöön liittyvä tarjouslomake oli sisältänyt otsikoituja osioita, joiden alla oli ollut yksi tai useampi taulukko, joissa yksilöityjen tuotteiden tai palvelujen hinta tarjoajien oli tullut täyttää taulukkoon. Tarjouslomakkeen lopussa, viimeisenä olevan osion ”Materiaalit ja tarvikkeet” taulukon alla oli ollut maininnat periaatteesta, että kaikki hinnat sisältävät tuotteet valmiiksi tehtyinä, muiden tilattujen töiden laskutusperiaatteesta ja alennusprosentin sisältävän hinnaston liittämisestä tarjoukseen sekä siitä, että jos jokin hinta sisältyy muihin töihin, se merkitään nollahintana.

Korkein hallinto-oikeus totesi, ettei tarjouslomakkeessa oltu tarkemmin määritelty niitä tilanteita, joissa jonkin tuotteen tai palvelun hinta voisi sisältyä johonkin toiseen työhön. Tarjouslomakkeesta ei myöskään sen rakenne huomioon otettuna ollut yksiselitteisesti ilmennyt, oliko lomakkeen viimeisen osion taulukon alla ollut maininta hinnan ilmoittamisesta nollaksi euroa koskenut vain kyseistä taulukkoa vai muitakin tarjouslomakkeen taulukkoja.

Tarjouslomakkeessa olevan tuotteiden ja palvelujen nollahinnoittelua koskevan maininnan sisältö oli siten jäänyt tulkinnanvaraiseksi ja epäselväksi, eivätkä tarjoajat voineet sen perusteella tarjouksiaan laatiessaan täsmällisesti tietää, miten hankinnan kohteena olevien tuotteiden ja palvelujen hinnat olisi tullut ilmoittaa. Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella tarjoajat olivat myös ymmärtäneet tarjouslomakkeen nollahinnoittelua koskevan maininnan eri tavoin.

Siten KHO katsoi, toisin kuin markkinaoikeus, että tarjouspyyntö oli ollut hinnan ilmoittamisen osalta siinä määrin tulkinnanvarainen ja epäselvä, ettei se ollut ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia eikä turvaamaan tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousvertailussa.

KHO kumosi markkinaoikeuden päätöksen ja valituksen kohteena olleen hankintapäätöksen sekä määräsi hankintayksikön maksamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

 

Lue koko ratkaisu: KHO:2016:97