KHO 2015:151 Tarjouspyynnön lainmukaisuuden tutkiminen viran puolesta

Tuoreessa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa otetaan kantaa markkinaoikeuden toimivaltaan ottaa kantaa tarjouspyynnön epäselvyyteen tilanteessa, jossa tarjouspyynnön epäselvyyteen ei ole erikseen valituksessa vedottu. Yhtiö A valitti markkinaoikeuteen hankintamenettelystä sillä perusteella, että tarjouskilpailussa voittaneiden tarjoukset eivät olleet hankintayksikön tarjouspyynnön mukaisia. Markkinaoikeus kuuli näitä voittaneita yhtiöitä B ja C yhtiön A tekemään valitukseen liittyen, mutta ei kuitenkaan suorittanut asianosaisten kuulemista nimenomaisesti tarjouspyynnön epäselvyyteen liittyen.

Kun markkinaoikeus ratkaisee hankintalain alaan kuuluvia asioita, prosessilakina tuomioistuimessa on hallintolainkäyttölaki. Hallintolainkäyttölain mukaan hallintotuomioistuimen on asianosaisten esittämistä vaatimuksista ja selvityksistä huolimatta huolehdittava käsiteltävänä olevan asian selvittämisestä ja laillisesti oikeaan lopputulokseen päätymisestä. Hallintolainkäyttölain selvitysvelvollisuutta koskevan pykälän ja vakiintuneen oikeuskäytännön nojalla markkinaoikeuden on julkisista hankinnoista tehtyjä valituksia käsitellessään otettava ensin kantaa hankintayksikön tekemän tarjouspyynnön lainmukaisuuteen, riippumatta siitä mihin lainvastaisuuteen asianosaiset valituksessaan nimenomaisesti vetoavat.

Markkinaoikeuden tutkiessa A:n tekemää valitusta tutkittiin ensimmäisenä tarjouspyynnön hankintalain mukaisuus. Markkinaoikeus päätyi kumoamaan tehdyn hankintapäätöksen sillä perusteella, että tarjouspyyntö oli epäselvä ja täten hankintalain säännösten vastainen. Valittaessaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen markkinaoikeuden ratkaisusta tarjouskilpailun voittanut yhtiö C katsoi, että koska tarjouspyynnön epäselvyyteen ei markkinaoikeusvalituksessa vedottu eikä tarjouspyynnön epäselvyydestä myöskään erikseen kuultu valitusprosessin asianosaisia, markkinaoikeus oli toiminut virheellisesti kumotessaan tehdyn hankintapäätöksen. Tarjouspyynnön lainmukaisuuden tarkastaminen on vakiintunut osa markkinaoikeuden menettelyä sen käsitellessä hankinta-asioita ja asianosaisten olisi tämä tullut kyetä riittävissä määrin ennakoimaan. KHO katsoi, että koska kaikkia asianosaisia oli markkinaoikeudessa kuultu hankintamenettelyn asiakirjoihin liittyen ja tarjouspyynnön epäselvyyden aiheuttavat seikat olivat myös olleet asianosaisten tiedossa, markkinaoikeus ei ollut menetellyt asiassa virheellisesti kumotessaan tehdyn hankintapäätöksen.

 

Lähde