Julkiset hankinnat jälleen vahvasti esillä KHO:n vuosikertomuksessa

Julkisia hankintoja koskeva oikeuskäytäntö on jälleen vahvasti esillä korkeimman hallinto-oikeuden vuosikertomuksessa 2015. Julkisia hankintoja koskevia valituksia ratkaistiin KHO:ssa vuonna 2015 yhteensä 59. Ratkaisuista yhdeksän on julkaistu vuosikirjaratkaisuina, yksi lyhyenä ratkaisuselosteena ja 16 päätöstä muina ratkaisuina. Ratkaisujen suuri määrä osoittaa, että hankintojen alalla tarvitaan oikeudellista tulkintaa monista aineellisista ja menettelyllisistä kysymyksistä.

Vuosikirjaratkaisut koskivat hankintamenettelyn keskeyttämistä (KHO 2015:181), soveltuvuusvaatimuksen suhteellisuutta (KHO 2015:149), hyvitysmaksun määräämisen edellytyksiä (KHO 2015:94), ehdokkaan ja tarjoajan yksilöintiä (KHO 2015:64), tarjouskilpailusta poissulkemista nollahintaisen tarjouksen vuoksi (KHO 2015:17), tarjouksen täsmentämistä (KHO 2015:93) sekä hankintalain soveltamista vuokrasopimukseen (KHO 2015:59). Prosessikysymykset ovat olleet pääosassa esimerkiksi ratkaisuissa KHO 2015:152 ja KHO 2015:151. Ratkaisu KHO 2015:152 koski sitä, mikä merkitys oli annettava menettelylle, jossa hankintayksikkö ensin keskeytti hankintamenettelyn, mutta seuraavana päivänä päättikin olla keskeyttämättä hankintaa. Markkinaoikeus katsoi hankintaoikaisuna tehdyn keskeytyksen tarkoittaneen, ettei hankintaa voitu enää jatkaa uudella hankintaoikaisupäätöksellä, vaan hankinnan jatkaminen katsottiin laittomaksi suorahankinnaksi. KHO tulkitsi asiaa toisin. KHO perusteli näkemystään sillä, että hankintaoikaisu on kansallinen oikeussuojakeino, joka täydentää hankintojen muita oikeussuojakeinoja, eikä laissa ole asetettu rajoitetta peräkkäisten hankintaoikaisupäätösten tekemiseen. Tapauksessa KHO 2015:151 markkinaoikeus oli kumonnut hankintapäätöksen tarjouspyynnön epäselvyyden vuoksi perusteilla joihin valittaja ei ollut vedonnut. Valituksessaan KHO:ssa voittanut tarjoaja katsoi, että markkinaoikeus oli menetellyt virheellisesti ratkaistessaan asian perusteella, johon asiassa ei oltu vedottu. KHO katsoi, että markkinaoikeus ei ollut menettelyt virheellisesti, sillä vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan markkinaoikeuden oli valitusperusteista riippumatta ensin ratkaistava tarjouspyynnön hankintalain mukaisuus.

Julkisia hankintoja koskevien juttujen keskimääräinen käsittelyaika KHO:ssa vuonna 2015 oli 16,9 kuukautta. Käsittelyajat ovat siten lyhentyneet vuoden 2014 17,4 kuukaudesta sekä vuoden 2013 22,9 kuukaudesta.

 

Lähde: http://www.kho.fi/material/attachments/kho/vuosikertomukset/f0jNHr0lF/kho_vuosikertomus_2015_suomi.pdf