Julkiset hankinnat esillä KHO:n vuosikertomuksessa

Julkisia hankintoja koskeva oikeuskäytäntö on vahvasti esillä korkeimman hallinto-oikeuden vuosikertomuksessa vuodelta 2013.

Julkista hankintaa koskevia valituksia ratkaistiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa yhteensä 85. Vuosikirjaratkaisuja annettiin seitsemän. Vuosikirjaratkaisut koskivat poikkeuksellisen alhaista tarjoushintaa (KHO 2013:10), Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen asemaa hankintayksikkönä (KHO 2013:21), pitkäaikaisasunnottomien asumispalvelujen kilpailuttamisvelvoitetta (KHO 2013:53), valituksen määräajassa saapumista markkinaoikeuteen (KHO 2013:108), sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvissä kuljetuksissa edellytettyä liikennelupaa tarjoajien kelpoisuusvaatimuksena (KHO 2013:144), tarjouspyynnön hankintalainsäädännön mukaisuutta (KHO 2013:160) sekä hyvitysmaksun edellytyksiä neuvottelumenettelynä toteutetussa hankinnassa (KHO 2013:202).

Oikeudellisesti vuoden 2013 merkittävimpänä ratkaisuna on mainittu ratkaisu KHO 2013:53, jossa oli kysymys ns. SGEI-palvelun kilpailuttamisesta. Hankintayksikkö oli vaatinut markkinaoikeudessa valitusten tutkimatta jättämistä, koska sen mukaan kyseiseen julkiseen palveluvelvoitteeseen ei sovelleta hankintalainsäädäntöä.  KHO katsoi, että 15 vuoden pituinen pitkäaikaisasunnottomien asumispalveluita koskeva hankinta, jonka vuosittainen arvo oli 10–15 miljoonaa euroa, oli hankintalain liitteen B mukainen terveydenhoito- ja sosiaalipalveluja koskeva toissijainen palveluhankinta, joka olisi tullut kilpailuttaa. Hankinta ei sulkeutunut hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle myöskään sillä perusteella, että kysymys oli samalla julkisesta palveluvelvoitteesta (SGEI-palvelu).

Julkisia hankintoja koskevien juttujen keskimääräinen käsittelyaika korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli 22,9 kuukautta vuonna 2013. Käsittelyajat ovat hieman pidentyneet vuoden 2012 20,9 kuukaudesta sekä vuoden 2011 19,8 kuukaudesta.