Julkinen verovelkarekisteri edistämään tilaajavastuulain ja hankintalain asettamien velvoitteiden täyttämistä

Hallituksen esitys julkisesta verovelkarekisteristä on tällä hetkellä eduskunnan käsiteltävänä. Verovelkarekisteri tulee olemaan Verohallinnon ylläpitämä julkinen palvelu, johon merkitään tieto siitä, onko yrityksellä tai elinkeinonharjoittajalla vähintään 5 000 euroa sellaisia erääntyneitä ja suorittamatta olevia veroja ja maksuja, joista ei ole Verohallinnon tekemää maksujärjestelyä. Yritysten verovelkatietoja voisi hakea järjestelmästä ilman tunnistautumista. Yksityisen elinkeinonharjoittajan ja kuolinpesän tiedot eivät sen sijaan olisi julkisia. Heitä koskevia tietoja voitaisiin luovuttaa verovelkarekisteristä vain tilaajavastuulain ja hankintalain mukaisiin käyttötarkoituksiin verovelkatietoa tarvitsevalle tilaajalle tai hankintayksikölle. Tietojen luovutus edellyttäisi näissä tapauksissa tietoa hakevan luotettavaa tunnistautumista.

Rekisterin tavoitteena on tehostaa tilaajavastuulain ja hankintalain vaikuttavuutta harmaan talouden torjunnassa sekä parantaa asiansa hyvin hoitavien yritysten kilpailuasemaa. Jos yrityksellä ilmenee verovelkaa, tilaajan on vaadittava ja yrityksen on esitettävä Verohallinnon antama verovelkatodistus sopimusneuvottelujen jatkamiseksi.

Valtiovarainvaliokunta ehdotti kesäkuussa rekisteriin merkittävän verovelan rajan nostoa 5 000 eurosta 10 000 euroon. Näin ollen jää nähtäväksi, mikä lopullinen raja tulee olemaan. Rekisterissä ei kuitenkaan tulla näyttämään verovelan varsinaista euromäärää. Uudet säännökset tulevat voimaan todennäköisimmin ensi vuoden alusta, kun Verohallinto on saanut muutosten vaatimat tietojärjestelmämuutokset valmiiksi.