Investointituki: mihin se on tarkoitettu ja miten sitä haetaan?

Hallitusohjelman mukaisen investointitukijärjestelmän tarkoituksena on taloudellisesti kannustaa energiateollisuutta edistämään sekä kansallisia että Euroopan Unionista lähtöisin olevia vuoden 2030 ilmastotavoitteita. Investointituella pyritään uusiutuvan energian käytön kestävään lisäämiseen. Keskeisiä numeerisia tavoitteita on nostaa liikenteessä käytettävien biopolttoaineiden osuutta 40 %:iin, saada omavaraisuus yli 55 % ja nostaa uusiutuvan energian osuus yli 50 %:iin vuoteen 2030 mennessä.

Näiden erittäin kunnianhimoisten energiatavoitteiden saavuttamiseksi hallitus on päättänyt osoittaa uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointitukea yhteensä 100 miljoonaa euroa. Tästä 100 miljoonasta 20 miljoonaa on osoitettu vuodelle 2016 ja tätä osuutta koskevat päätökset tehdään vuoden 2012 energiatuen myöntämisen ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1063/2012) mukaisesti. Loput 80 miljoonaa on osoitettu talousarvioihin vuosille 2017 ja 2018, ja tähän summaan kohdistuviin tukipäätöksiin tullaan soveltamaan asetusta uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista (145/2016).

Uuden asetuksen myötä investointitukijärjestelmä muuttuu kilpailupohjaiseksi. Päätökset koskien niitä hankkeita, joille investointitukea tullaan myöntämään, tehdään vertailemalla saapuneiden hakemusten perusteella haettua tukimäärää, hankkeen energiavaikutuksia, arvioitua kustannustehokkuutta sekä kaavaillun hankkeen tai teknologian uutuusarvoa, monistettavuutta ja muita vaikutuksia. Tuen hakijana voi olla yritys, kunta taikka muu yhteisö ja tuen myöntää työ- ja elinkeinoministeriö.

Tukea voidaan hakea yli 5 miljoonan arvoisiksi kaavailtuihin investointeihin, jotka koskevat liikenteessä käytettävien kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoa tai uutta teknologian kokeiluhanketta, johon sisältyy ylimääräisiä kustannuksia tai tavanomaiseen teknologiaan verrattuna korkeampi riski. Hankkeen tulee myös edistää uusiutuvaan energiaan perustuvaa lämmön tai sähkön tuotantoa, tai vaihtoehtoisesti edistää muun energiateknologian kaupallista käyttöönottoa. Lisäkriteerinä on, että hanketta rahoitetaan vähintään 25 % sellaisella rahoituksella, johon ei liity mitään julkista tukea. Investointituki maksetaan hakijalle vasta jälkikäteen maksatushakemuksen perusteella tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten ja hankkeen tai projektin edistymisen perusteella.

Investointitukihakemuksessa tulee ilmoittaa hakijan nimi ja yhteystiedot, hankkeen investointitukiasetuksen 5 § kriteerien mukainen tavoite, kuvaus kaavaillusta hankkeesta sekä kustannusarvio. Myöhemmin hakuprosessin aikana lähetettävästä täydentävästä hakemuksesta ja sen liitteistä tulee ilmetä huomattavasti yksityiskohtaisempia tietoja, mm. hakijan toimintakertomus ja tilinpäätös, hankkeen toteuttamissuunnitelma ja aikataulu, tietoja vaadittavista viranomaisluvista, eritelty kustannus- ja rahoituslaskelma, selvitykset ja arviot hankkeen energiavaikutuksista ja mahdollisesta teknologian uutuusarvosta sekä selvitys haettavan investointituen kannustavuusvaikutuksesta. Molemmat hakemustyypit tehdään työ- ja elinkeinoministeriön erikseen vahvistamille lomakepohjille.