Högsta förvaltningsdomstolens färska avgörande behandlade anbudsgivarens ansvar då anbudet lämnats in elektroniskt

Högsta förvaltningsdomstolen tog i avgörandet 3864/2016 ställning till anbudsgivarens ansvar då anbudet lämnas in elektroniskt och en hurdan skyldighet myndigheten har då anbud lämnas in elektroniskt med tanke på lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Avgörande gällde en nationell upphandling av sysselsättningsterapitjänster. Enligt anbudsförfrågan skulle anbudsgivarna lämna in anbuden genom en elektronisk portal och visa att de uppfyllde de angivna villkoren genom att lämna in de bilagor som krävdes.

Bolaget hade inte enligt sin egen utsago mottagit ett e-postmeddelande där den upphandlande enheten bekräftade att handlingarna kommit fram. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att ändringssökanden i det skede då anbudet lämnats in visats meddelande ”anbudet har lämnats in”. Enligt högsta förvaltningsdomstolen uppfyllde meddelandet kraven i 12 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet, eftersom det i paragrafen inte har stadgats att myndigheten måste bekräfta att varje enskilda bilaga har kommit fram. Eftersom bolaget fått ovannämnda meddelande är det enligt högsta förvaltningsdomstolen inte relevant huruvida bolaget ytterligare har mottagit ett skilt e-postmeddelande om mottagandet eller inte. Anbudsgivaren ansvarar själv för att de korrekta bilagorna lämnats in.

Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte på marknadsdomstolens beslut. Marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolens avgöranden bekräftar än en gång anbudsgivarens ansvar i samband med att anbudet och alla de tillhörande bilagorna lämnas in.