Högsta domstolen ansåg att anställningsförhållandet inte kunde hävas då arbetstagaren tagit frukt som utgjorde svinn

Högsta domstolen tog i avgörandet HD:2016:62 ställning till frågan huruvida arbetstagarens arbetsavtal kunde hävas, då arbetstagaren K hade tagit frukt från butiken där K jobbade. De två melonerna som K hade tagit hade antecknats som svinn och skulle enligt arbetsgivarens anvisningar föras till avfallspressen.

Avgörandet behandlade en situation där K i en kontroll hade uppdagats med två meloner som antecknats som spill, men som K inte hade fört till avfallspressen. K hade tidigare fått två varningar för att inte ha följt arbetstiderna samt för osakligt beteende. Högsta domstolen ansåg liksom hovrätten, att varningarna inte hade någon betydelse då grunderna för hävning av anställningsförhållandet bedömdes i detta fall.

Högsta domstolen konstaterade att produkterna K tagit inte hade ett värde som kunde mätas i pengar och att K:s förfarande inte hade förorsakat butiken ekonomisk förlust. Enligt högsta domstolen kunde det inte heller antas att K:s förfarande hade påverkat kundrelationerna. Samtidigt konstaterade högsta domstolen dock att K:s förfarande kunde leda till misstro mellan arbetsgivaren och K.

Högsta domstolen ansåg att K hade åsidosatt förpliktelser som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. I det fallet att förseelsen kan anses tillräckligt allvarligt, kan underlåtenheten att följa arbetsgivarens anvisningar om hanterande av produkter vara en grund för avslutande av anställningsförhållandet. Då högsta domstolen dock beaktade de tidigare framförda faktorer i detta fall, det vill säga att produkterna inte hade ett ekonomiskt värde och att de hade klassificerats som spill, kunde förseelsen inte anses utgöra en så allvarlig förseelse att arbetsgivaren hade haft rätt att häva arbetsavtalet eller att utan varning säga upp det.