HE 15/2015 vp: Tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän nykyistä kapasiteettia tai tuotantotukea ei muuteta

Valtioneuvosto antoi 3.9.2015 eduskunnalle esityksen HE 15/2015 vp laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta. Syöttötariffijärjestelmän tuotantokapasiteettia sekä tuotantotukea ei ehdoteta muutettavaksi. Hallituksen luopuminen syöttötariffikiintiön leikkaamisesta on lyhyellä tähtäimellä suotuisa uutinen tuulivoima-alalle. Alun perin Sipilän hallituksen suunnitelmissa oli leikata tuulivoiman syöttötariffin kiintiötä 2 500 megavolttiampeerin tavoitteesta noin 2 000 MVA:iin.

Hallituksen esityksen tavoitteena on syöttötariffijärjestelmän hallittu sulkeminen, kun kokonaiskapasiteetti on täyttynyt. Nykyistä järjestelmää ei enää voida pitää riittävän kustannustehokkaana ja markkinaehtoisena kannustinjärjestelmänä. Lakimuutoksen mukaan tukitarve pienenee vuodesta 2023 alkaen, kun tuulivoimakapasiteettia alkaa poistua syöttötariffijärjestelmästä. Vuoden 2030 jälkeen tuotantotukea ei enää maksettaisi. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Tuulivoimalan hyväksyminen syöttötariffijärjestelmän mukaiseen kokonaiskapasiteettiin edellyttäisi jatkossa kiintiöpäätöstä, joka voi olla voimassa enintään 1.11.2017 saakka. Investointitukea saanut Porin Tahkoluodon merituulivoimalan kokeiluhanke hyväksyttäisiin kuitenkin syöttötariffijärjestelmään ilman kiintiöpäätöstä.

Syöttötariffijärjestelmään hyväksytyn tuulivoimakapasiteetin nimellisteho on tällä hetkellä yhteensä noin 1 000 megavolttiampeeria. Kiintiöpäätöksiä on tehty lähes 900 MVA nimellistehon edestä. Kiintiöpäätöstä koskevia hakemuksia on vireillä noin 1 390 MVA, joten vain osa hakemuksista voi enää saada myönteisen kiintiöpäätöksen. Toisaalta osa kiintiöpäätöksen saaneista hankkeista jää käytännössä toteutumatta.

Syöttötariffijärjestelmällä on ollut tuulivoimahankkeiden kehittämiseen ja tuulivoimaloiden investointiin selvä kannustava ja käynnistävä vaikutus. Hallitusohjelman mukaisen uuden tukijärjestelmän kehittäminen alkaa syksyllä 2015. Uusiutuvan energian lisäämisen laskeva ja EU:n suuntaviivat täyttävä tuki perustetaan jatkossa teknologianeutraalisuuteen ja taloudelliseen edullisuusjärjestykseen. Päästöttömän, uusiutuvan energian osuutta on tarkoitus lisätä 2020-luvulla yli 50 prosenttiin. Hallitus on vakuuttanut, että Suomelle EU:ssa vuodelle 2020 asetettu uusiutuvan energian tavoite ei ole vaarantumassa, vaikka syöttötariffijärjestelmän