HE 108/2016 vp - Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi julkaistu

Hallitus antoi vihdoin 22.6.2016 eduskunnalle hankintalain kokonaisuudistusta koskevan esityksensä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, joka korvaa vuodelta 2007 olevan julkisista hankinnoista annetun lain ja vuodelta 2011 olevan sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä annetun lain. Samalla ehdotetaan säädettäväksi uusi laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (erityisalojen hankintalaki), joka korvaisi vastaavan lain vuodelta 2007.

Ehdotettujen lakien sisältö vastaa hankintamenettelyjen, soveltamisalan ja oikeussuojakeinojen osalta pääosin voimassa olevaa hankintalainsäädäntöä. Uusilla lailla pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU julkisista hankinnoista, parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU erityisalojen hankinnoista sekä parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/23/EU julkisista käyttöoikeussopimuksista. Näiden direktiivien selkeitä ja tarkkoja ehdottoman velvoitteen luovia säännöksiä on tullut soveltaa Suomessa jo 18.4.2016 alkaen. Esityksessä huomioidaan myös Euroopan unionin tuomioistuimen julkisia hankintoja koskeva oikeuskäytäntö.

Hallituksen esityksen tavoitteena on hankintadirektiivien tavoitteiden mukaisesti nykyaikaistaa, yksinkertaistaa ja joustavoittaa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Tarkoituksena on parantaa hankintojen laatua, tehostaa ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien huomioimista, parantaa pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuuksia tarjouskilpailuihin sekä kiinnittää huomiota harmaan talouden torjuntaan. Tavoitteena on myös edistää innovatiivisten ratkaisujen huomioon ottamista sekä painottaa aiempaa enemmän laatua pelkän hinnan sijaan erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa. Edelleen tavoitteena on lisätä hankintamenettelyjen tehokkuutta sähköisin menettelyin sekä ylipäätään tehostaa julkisten varojen käyttöä.

Kansallisissa hankinnoissa noudatettavaa menettelyjä ehdotetaan kevennettävän huomattavasti ja kansallisia kynnysarvoja nostetaan. Tavaroiden ja palveluiden hankintojen kansallinen kynnysarvo nousisi 60 000 euroon nykyisen 30 000 euron sijaan. Sosiaali- ja terveyspalveluhankintojen kynnysarvo kohoaisi 100 000 eurosta 400 000 euroon. Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo pysyisi nykyisessä 150 000 eurossa.

Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi rikosrekisterilakia siten, että ehdokkaan tai tarjoajan johto- tai vastuuhenkilöä koskeva ote rikosrekisteristä voitaisiin luovuttaa hankintayksikölle käytettäväksi sen arvioimiseksi, koskeeko ehdokasta tai tarjoajaa laissa tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste. Lisäksi muutettaisiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain tulkintaongelmia aiheuttanutta 11 §:n 2 momentin 6 kohtaa siten, että asianosaisella ei olisi enää salassapitosäännösten estämättä oikeutta saada tietoa sellaisesta tekijästä, jota on käytetty tarjousten vertailussa.

Merkittävä uudistus on myös hankintalainsäädännön valvontatehtävän antaminen Kilpailu- ja kuluttajavirastolle. Voimassa olevassa hankintalaissa ei ole jälkikäteisten oikeusturvakeinojen ohella säännöksiä valvonnasta. Kuitenkin erityisesti laittomien suorahankintojen nähdään muodostavan markkinoilla ongelman, johon tulisi pystyä paremmin puuttumaan. Ehdotuksen mukaan kenellä tahansa olisi oikeus saattaa havaitsemansa hankintasäännösten vastaisuus Kilpailu- ja kuluttajaviraston tietoon ja virasto voisi myös omasta aloitteestaan tutkia ja selvittää lainvastaisuuksia. Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ehdotetaan annettavaksi mahdollisuus antaa havaitsemiensa lainvastaisuuksien johdosta hankintayksiköille huomautuksia sekä laittomissa suorahankinnoissa kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpano tai esittää seuraamusten määräämistä markkinaoikeudessa.

Hallituksen esitys kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_108+2016.pdf

 

Tulemme uutisoimaan aiheesta lisää kesän ja syksyn aikana, erityisesti siinä vaiheessa, kun käsittely etenee eduskunnassa valiokuntien käsittelyyn.