HAO: Tilaajalle voitiin määrätä korotettu laiminlyöntimaksu alihintaisesta sopimuksesta

Helsingin hallinto-oikeuden asiassa 15/0919/2 oli ratkaistavana kysymys muun muassa siitä, oliko tilaajan täytynyt tietää sopimuksen hinnoittelun perusteella, että sopimuspuolella ei ole tarkoitus täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan. Tilaajalle oli määrätty 18.000 euron korotettu laiminlyöntimaksu alihankintasopimuksesta, sillä tilaajavastuulain mukaisina selvityksinä hankitut asiakirjat olivat osoittautuneet väärennöksiksi eikä asiassa oltu sovellettu rakennusalan työehtosopimuksen mukaisia palkkakuluja, jotka kattavat palkan lisäksi palkan sivukulut.

Tilaajavastuulain mukaan rakennustoimintaan liittyvälle tilaajalle voidaan määrätä korotettu laiminlyöntimaksu, jos tilaaja on tehnyt sopimuksen, vaikka hänen on täytynyt tietää, että sopimuskumppanilla ei ole tarkoitusta täyttää sopimuspuolena ja työnantajana lakisääteisiä velvoitteitaan. Siltä osin kuin laiminlyöntimaksu perustui alihintaisuuteen, HAO totesi, että Rakennusteollisuus RT ry:n ja Rakennusliitto ry:n näkemyksen mukaan alihankintana tehtävä työ oli ollut palkkaryhmää 1-2 vaativampaa ja lisäksi oli tullut huomioida erikseen työnjohto. Yleiskuluineen ja minimikatteineen hinta olisi tällöin ollut vähintään — euroa tunnilta. Näin ollen tilaaja oli solminut tietoisesti sopimuksen, vaikka tilaajan oli täytynyt tietää, että sopimusosapuolella ei ole ollut tarkoitus täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan. Sopimuksen alihintaisuuden perusteella tilaaja oli saanut sopimuksesta taloudellista hyötyä ja alhaisen laskutushinnan voitiin katsoa osoittaneen tilaajan menettelyssä suunnitelmallisuutta. Asiassa ei ollut aihetta korotetun laiminlyöntimaksun alentamiseen.

HUOM! Päätös ei lainvoimainen.

1.9.2015 voimaan astuneilla tilaajavastuulain muutoksilla korotettu laiminlyöntimaksu on ulotettu kaikkiin tilaajavastuulain soveltamisalan sopimuksiin, kun se nyt käsitellyn tapauksen aikaan koski vain rakentamistoimintaa. Korotettu laiminlyöntimaksu on voimassa olevan lain mukaan vähintään 20.000 euroa ja enintään 65.000 euroa.