Hankintayksikön oikeus tarkastaa tarjoustietojen paikkansapitävyys

Markkinaoikeus otti viimeaikaisessa lainvoimaisessa ratkaisussaan kantaa siihen, missä tilanteissa hankintayksiköllä on mahdollisuus tarkastaa tarjousten paikkansapitävyys ulkopuolisesta lähteestä ja missä tilanteessa tiedot tarkastetaan tarjoajalta.

Asia koski kuntayhtymän elintarvikkeiden hankintaa ajalle 1.11.2016 – 31.10.2017 sekä kolmelle vuoden mittaiselle optiokaudelle. Kuntayhtymä oli sulkenut hankintapäätöksellä valittajan tarjouksen kypsien lihojen osakokonaisuuden 1A osalta.

Valittajan mukaan tarjouspyynnössä ei oltu vaadittu tarjoajaa esittämään tarjouksessaan tarkempaa selvitystä lihakuutioiden koosta. Valittaja oli tarjouksessaan sitoutunut toimittamaan hankintayksikölle NO- ja NE-lihakuutioita, joiden kooksi oli ilmoitettu vaadittu 16×16 millimetriä.

Hankintayksikön mukaan valittaja oli esittänyt tarjousaikana hankintayksikölle kysymyksen, voiko NO- ja NE-lihakuutioina tarjota ilmoitetusta 16×16 millimetristä poiketen 20×20 millimetrin kokoisia lihakuutioita. Hankintayksikkö oli vastannut kieltävästi. Valittaja oli tarjouksessaan ilmoittanut NO-kuution tuotekoodiksi 7957 ja NE-kuution tuotekoodiksi 7296. Hankintayksikön tarkastuksen perustella valittajan Suomen Ruokalista 2016 -kuvastossa kyseisten lihakuutioiden koot olivat 2×2 senttimetriä, vaikka tarjouspyynnön perusteella hankintayksikkö oli vaatinut lihan kuutiokooksi 16×16 millimetriä.

Markkinaoikeuden mukaan hankintalain mukainen tarjoajien tasapuolinen kohtelu edellyttää, että tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja tarjouskilpailusta on suljettava pois tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset. Markkinaoikeus huomautti kuitenkin, että tarjoajia voidaan pyytää täsmentämään ja selventämään tarjousten yksityiskohtia, ellei se vaaranna tarjoajien tasapuolista kohtelua tai johda tarjousten parantamiseen.

Markkinaoikeus katsoi perusteluissaan, että vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella hankintayksiköllä on oikeus, muttei velvollisuutta, luottaa tarjouksissa esitettyihin tietoihin, ja sillä on myös oikeus tarvittaessa varmistaa tarjoustietojen paikkansapitävyys tarjoajalta. Asiassa tarjouspyynnössä oli nimenomaisesti todettu, että tarjouksia vertaillaan sellaisenaan kuin ne on toimitettu, eikä hankintayksikkö etsi tietoja esimerkiksi tarjoajan internetsivuilta tai esitteistä. Markkinaoikeuden mukaan hankintayksikkö ei ollut noudattanut avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun periaatteita, kun se oli oma-aloitteisesti selvittänyt valittajan tarjouksen tuotekoodien tietoja, eikä ollut tarkastanut kyseisiä tietoja tarjoajalta itseltään. Hankintayksikkö oli menetellyt hankintalain vastaisesti.