Hankintayksikön oikeus pyytää täsmennystä

 

  • Hankintalain 56 pykälän mukaan ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.
  • Hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja. Lain esitöissä (HE 50/2006) on todettu, että hankintayksiköllä on oikeus pyytää ehdokasta tai tarjoajaa täydentämään tai täsmentämään tämän antamia asiakirjoja. Säännös ei kuitenkaan velvoita hankintayksikköä pyytämään ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään puutteellisia selvityksiä.
  • Harkittaessa täydennysmahdollisuuden antamista puutteellisen tarjouksen jättäneelle tarjoajalle hankintayksikön tulee ottaa suhteellisuusperiaatteen ja tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimukset huomioon. Pienten puutteellisuuksien vuoksi tarjousten sulkeminen tarjouskilpailusta saattaa olla kohtuuton seuraamus rikkomuksen vakavuuteen nähden.
  • MAO:86/13, kielenkäännöspalvelut, 240.000 euroa. Tarjouspyyntö: ”Tarjoajan edellytetään toimittavan veroviranomaisen antaman todistuksen maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistuksen tai selvityksen verovelkaa koskevasta maksusuunnitelmasta. Eläkevakuutusmaksujen osalta on toimitettava työeläkekassan tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.” Lisäksi on ilmoitettu, että yhteyshenkilön CV:n tulee olla tarjouksen liitteenä.
  • MAO: Tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu, milloin veroja, sosiaaliturvamaksuja ja eläkevakuutusmaksuja koskevat todistukset tulee toimittaa hankintayksikölle. Tarjouksen liitteenä on tullut olla yhteyshenkilön CV. Kun otetaan huomioon, että X Oy on tarjouksessaan ilmoittanut verot, sosiaaliturvamaksut ja eläkevakuutusmaksut maksetuiksi sekä oheistanut tarjoukseensa yhteyshenkilön CV:n, hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta sulkea sen tarjousta tarjouskilpailusta, vaan se on voinut pyytää yhtiötä täydentämään tarjouksessaan ilmoittamia tietoja.