Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus lähestyy

Valmistelussa olevan hankintalain kokonaisuudistuksen taustalla ovat huhtikuussa 2014 annetut EU-direktiivit koskien julkisia hankintoja. Direktiivien vaikutus on merkittävä, sillä ne uudistavat melkein kokonaan nykyisen julkisen hankintoja koskevan EU-sääntelyn. Suomen kokonaisuudistus valmistellaan näiden direktiivien pohjalta ja uudistus tulee tukemaan hallitusohjelman kirjauksia. Suomalaisten hankintayksiköiden tulee noudattaa hankinnoissaan EU-direktiivien ja kansallisen lainsäädännön lisäksi Maailman kauppajärjestö WTO:n julkisia hankintoja koskevaa ns. GPA-sopimusta. Hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen keskeisimpänä tavoitteena on hankintamenettelyiden yksinkertaistaminen. Uudistuksessa on pyritty huomioimaan ja kehittämään esimerkiksi terveyteen, työllisyyteen ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyviä tekijöitä.

Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi julkaistiin 13.5.2015. Esitykseen sisältyvien ehdotusten tarkoituksena olisi yksinkertaistaa hankintamenettelyä, tehostaa julkisten varojen käyttöä, parantaa pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuuksia tarjouskilpailuissa, selkeyttää lain keskeisiä käsitteitä, parantaa mahdollisuuksia huomioida sosiaalisia ja ympäristönäkökohtia sekä turvata jokaiselle tarjoajalle syrjimätön ja tasapuolinen kohtelu julkisissa hankinnoissa. Ehdotuksen tarkoituksena on lisäksi tuoda kilpailuttamissääntöjä julkisia käyttöoikeussopimuksia koskeviin järjestelyihin.

Esityksessä huomioidaan Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö koskien julkisia hankintoja. Ehdotettujen lakien sisältö tulisi vastaamaan oikeussuojakeinojen, soveltamisalan ja hankintamenettelyjen osalta pääosin jo voimassaolevaa hankintalainsäädäntöä. Keskeisimmät direktiiveistä aiheutuvat muutokset koskisivat hankintojen jakamista osiin, kilpailuttamismenettelyjä, ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien huomioimismahdollisuuksia, hankintojen laadullisten näkökulmien huomioimista, kansainvälisiä yhteishankintoja, hankintamenettelyihin liittyviä sähköisiä viestintävälineitä sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden ja muiden erityisten palveluiden hankintamenettelyä. Ehdotus keventäisi huomattavasti kansallisissa hankinnoissa noudatettavaa menettelyä. Avoimen kilpailun turvaamiseksi sekä menettelysääntöjen keventämisen johdosta kansallisiin kynnysarvoihin esitetään tehtäväksi ainoastaan maltillisia korotuksia.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu, kuitenkin viimeistään 18.4.2016, jolloin direktiivien voimaansaattamisaika päättyy.

Hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietintö:

https://www.tem.fi/files/42893/TEMjul_37_2015_web_13052015.pdf